Klagefrist torsdag den 17. JANUAR 2019

Svendborg Kommune har givet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (se et resumé eller selve afgørelsen nedenfor).

Produktionen må udvides fra 471 dyreenheder til 589 dyreenheder i malkekvæg. Det svarer til, at besætningen udvides fra 376 til 475 Jersey malkekøer. Der er ikke planlagt at bygge nye stalde, men cirka halvdelen af den eksisterende halmlade inddrages som stald til goldkøer på dybstrøelse.

Ejendommen er sammatrikuleret med kviestaldene på Stokkebyvej 2A, 5970 Ærøskøbing. Ifølge husdyrloven og uddybende svar fra Miljøstyrelsen, skal besætningerne på begge ejendomme ses som én samlet besætning. Derfor behandles miljøansøgningen samlet for begge ejendomme. Der sker ikke ændringer i godkendelsen af besætningen på Stokkebyvej 2A, hvor 635 kvier opstaldes.

Der meddeles godkendelse til et dyrehold på i alt 798 dyreenheder, fordelt på 475 Jersey årskøer samt 56 kvier på Dunkærgyde 13 (589 Dyreenheder), og 635 kvier på Stokkebyvej 2A (209 Dyreenheder).

Samlet set, er det Svendborg Kommunes vurdering, at udvidelsen af husdyrproduktionen på Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing, med de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen, kan opfylde husdyrlovens afskæringskriterier samt krav om anvendelse af Bedste Anvendelige Teknologi (BAT).

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er torsdag den 17. januar 2019.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til lene.jultved@svendborg.dk eller til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.

Bilag

Ansvarlig: Lene Jultved, Svendborg Kommune