29. januar 2020

Forinden der træffes endelig beslutning om mulighederne for fritidspas til børn og unge sendes ne- denstående forslag i høring blandt, foreninger, skoler, institutioner m.fl.

Fristen for at afgive høringssvar er: Mandag d. 16. marts 2020 kl. 12.00

Høringssvaret sendes til børn og ungechef Jes Jørgensen jjo@aeroekommune.dk

Forslag

Formål

Fritidspas er kontingentstøtte, som kan gives til udsatte børn og unge, for at styrke deres mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Med Fritidspas er det muligt at fremme målgruppens fysiske og sociale aktivitet, udbygge børn og unges netværk samt at støtte den åbne skoles samarbejde med lokalområdets tilbud.

Retningslinjer for tildeling af Fritidspas i Ærø Kommune:

Målgruppe og tildelingskriterier

Målgruppen er sårbare børn og unge fra 6 til 18 år i Ærø Kommune, der ikke i forvejen er forenings- medlemmer eller elever i musikskole og/eller ungdomsskole.

Det er en forudsætning, at barnet/den unge selv er interesseret i at deltage.

I vurderingen af, hvilke børn og unge der kan komme i betragtning til Fritidspas, indgår et eller flere af nedenstående forhold i fagpersonernes overvejelse:

 • Sociale og økonomiske forhold i familien
 • Fysisk/Psykisk handicap, diagnoser, overvægt mv.
 • Sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Personlige forhold, eksempelvis mobning, ensomhed/isolation
 • Andre pædagogiske hensyn

Det er endvidere en forudsætning, at forældre støtter og motiverer sit barn til at deltage, herunder giver samtykke til at fagperson kan indstille til et fritidspas og optagelse i fritidstilbud.

Betingelser

Med fritidspasset følger økonomisk støtte til at deltage i et organiseret fritidstilbud i godkendte for- eninger, Musik- og Ungdomsskole i Ærø Kommune. Støtten gives alene til betaling af kontingent.

 • Der kan kun tildeles ét fritidspas pr. barn/ung. Kontingentstøtten kan være op til 1.300 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingent-prisen. Der gives ikke støtte til udstyr, transport m.v.
 • Koster fritidsaktiviteten mere end 1.300 kr., skal forældre/værge selv betale restbeløbet.
 • Fritidspas kan kun tildeles til én aktivitet ad gangen i en godkendt folkeoplysende forening i Ærø Kommune samt i ungdoms-og musikskolen. F.eks. både forårs- og efterårssæsonen i en boldklub, max. 1.300 kr.
 • Fritidspasset kan tildeles i op til tre år, og der søges for en aktivitet ad gangen. Den fort- satte fornyelse af Fritidspas er betinget af kontinuerlig deltagelse.

Indstilling til fritidspas

Alle fagpersoner omkring barnet/den unge, f.eks. lærer, pædagog, SSP-konsulent, socialrådgiver, mentorer, kontaktpersoner og sundhedsplejerske, kan indstille til Fritidspas.

Indstilling til Fritidspas sker via en særlig blanket, som udarbejdes til formålet. (I forlængelse af en- delig vedtagelse.)

Børn- og ungeafdelingen godkender indstillingen og sørger for aftale med den pågældende for- ening om refusion af kontingent.

Fagpersonen, som har indstillet barnet/den unge til Fritidspas, følger op i forhold til opstart i for- eningen m.v.

Ordningen med Fritidspas er ikke fastsat ved lov. Derfor er der ikke mulighed for at klage over af- gørelse om tildeling af Fritidspas.

Foreningernes opgave

Foreninger og Musik- og ungdomsskole, som har børn/unge med fritidspas som deltagere, skal:

 • Være opmærksomme og motivere barnet/den unges deltagelse og engagement.
 • Samarbejde med forældre
 • Orientere Børn- og Ungeafdelingen, hvis barnet/den unge ikke deltager i aktiviteterne og gør brug af Fritidspasset.

Med venlig hilsen

 

Kimma Vingaard Thomsen                                            Jes Jørgensen

Kultur- og Socialdirektør                                                Børn og ungechef