I sommeren 2017 blev Naturbeskyttelsesloven ændret, og kommunerne har fået mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på- og ved havne. Der kan kun ansøges en gang, og der skal ansøges inden den 1. juni 2018.

Inden Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal søges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, vil de gerne have input fra de lokale. Derfor sendes spørgsmålet i offentlig høring den 22. marts 2018 til den 30. april 2018. Alle er velkomne til at komme med deres input – det skal ske på post@aeroekommune.dk eller Ærø Kommune, att. Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing og være Ærø Kommune i hænde senest den 30. april 2018.

Hvad er Strandbeskyttelseslinjen?
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet. Man må f.eks. ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.

Hvis Strandbeskyttelseslinjen ophæves vil byggeri mv. være omfattet af de samme regler, som der er uden for Strandbeskyttelseslinjen. I det åbne land vil det f.eks. være omfattet af reglerne for byggeri landzone.

Hvad kan kommunen søge om?
Kommunen har to muligheder for at ansøge om ændringer i strandbeskyttelseslinjen:

På og ved havne
De områder, hvor kommunen kan søge om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, er ved havneanlæg og på mindre arealer, der adskiller byen og havnen. Hvis kommunen ansøger om at ophæve strandbeskyttelseslinjen mellem by og havn, skal formålet være at binde by og havn bedre sammen.

Her er der peget på følgende områder: 

 
 
 

Rettelse af mindre fejl
Kommunen kan ansøge om at Miljø- og fødevareministeren retter mindre fejl, der er sket ved den oprindelige fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen.

Her er der peget på følgende områder: