Ærø Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til erosionsbeskyttelse med tang som kystbeskyttelse på Urehoved, ud for matr.nr. 123-127 Ærøskøbing Markjorder i Ærø Kommune.

Ærø Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 59 af 21/01/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i beskyttet strandeng (naturbeskyttelseslovens § 3) samt i Natura 2000-område nr 127 Sydfynske Øhav (H111 og F71).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 25. maj 2020 til fkl@aeroekommune.dk

Kortbilag 1. Rød markering angiver ansøgte kyststrækning.
Kortbilag 1. Rød markering angiver ansøgte kyststrækning.

Kortbilag 2. Kystdirektoratets vurderinger af sårbarheden af Ærøs kyster mht. erosion. Gul markering angiver middel sårbarhed.
Kortbilag 2. Kystdirektoratets vurderinger af sårbarheden af Ærøs kyster mht. erosion. Gul markering angiver middel sårbarhed.