Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. februar 2020 endeligt vedtaget Planstrategi 2020.

Yderligere information

Planstrategien kan læses her

I henhold til Planloven er Planstrategien et politisk dokument. Det betyder at den version, der er sendt i offentlig høring, betragtes som et debatoplæg. Efter den offentlige høring, kan Kommunalbestyrelsen tilpasse Planstrategien iht. til de høringssvar, der er indkommet. Kommunalbestyrelsen kan også vælge, ikke at bruge høringssvarene. At Kommunalbestyrelsen tilpasser Planstrategien, medfører ikke, at der skal laves en fornyet høring. Men ændringerne skal annonceres sammen med vedtagelsen af Planstrategien.

Offentlighedsperiode

Planstrategi 2020 var i offentlig høring i perioden den 30. september 2019 til d. 25. november 2019.

Ændringer

Der indkom 2 høringssvar i høringsperioden. Efter høringsperioden har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilføje følgende fokuspunkter i forhøring og proces for emnerne:

Landskab, natur og Jordbrug

  • Landanlæg til havsport.

Byer og landsbyer

  • Videreudvikling af havnene i Marstal, Søby og Ærøskøbing.
  • Erhvervsplacering og udvikling.
  • Detailhandel.
  • Kvaliteterne i Ærøs bymiljøer.
  • De fysiske rammer for ungdomsmiljøerne på Ærø.
  • Rammerne for forenings- og fritidsliv.

KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [skriv jeres myndigheds navn] via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ærø Kommune. Hvis Ærø Kommune fastholder afgørelsen, sender Ærø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.