Ærø Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 20. november 2019 endeligt vedtaget Lokalplantillæg nr. 28-1 for Badehusene på Eriks Hale.

Yderligere information

Det vedtaget Lokalplantillæg 28-1 for Badehusene på Eriks Hale kan læses på bibliotekerne, på Rådhuset og her på  Ærø Kommunes hjemmeside.

Offentlighedsperiode

Lokalplantillæg 28-1 var i en 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2019.

I offentlighedsperioden indkom et forslag, om at det skulle være muligt at genopfører badehus nr. 5 igen, som forsvandt efter en storm i 1999. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 21. august at lokalplantillægget skulle ændres, så det blev muligt at ansøge om genopførelse af badehuse, der har været væk i mere end 3 år. Derfor blev forslaget til lokalplantillægget 28-1 sendt i en fornyet offentlighøring på 2 uger, fra den 30. august til den 13. september 2019. 

Ændringer

Der indkom 2 høringssvar i den første høringsperiode fra den 25. januar til den 22. marts 2019 og i den forlænget høring indkom der ét høringssvar. Som følge af indsigelserne er der lavet følgende ændringer:

  • Nummereringen af badehusene tilbageføres, så de er nummereret fra 1 til 20.
  • Der er i lokalplanen blevet tilføjet en bestemmelse, som gør det muligt at ansøge om genopførelse af badehuse, der har været væk i mere end 3 år.

Retsvirkninger

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 5 u, 19 eller 40.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer. Lokalplanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.