Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. marts 2020 endeligt vedtaget Lokalplan 19-12 for den østlige del af Søby Havn og Kommuneplantillæg nr. 16.

Yderligere information

Lokalplan 19-12 for den østlige del af Søby Havn og Kommuneplantillæg nr. 16 kan læses her:

Offentlighedsperiode

Lokalplan 19-12 og Kommuneplantillæg nr. 16 var i offentlig høring i perioden den 4. december 2019 til den 29. januar 2020.

Ændringer

Der indkom 4 indsigelser i offentlighedsperioden. Som følge af indsigelserne er der lavet følgende ændringer:

  • Der er i Lokalplan 19-12 og Kommuneplantillæg nr. 16’s redegørelse, indsat en tekst vedrørende Natura2000 og Habitatbekendtgørelse.
  • Der er i Lokalplan 19-12 blevet tilføjet en bestemmelse, som gør det muligt at sammenlægge matrikler.
  • Lokalplanens bestemmelser §§ 4.1, 4.2 og 4.3, samt lokalplanens redegørelse er blevet konsekvensrettet, så det fremgår at formålet med bestemmelserne er, at undgå der udstykkes ejendomme, som samlet set er under hhv. 300 og 500 kvadratmeter.

Retsvirkninger

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§19 eller 40.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må således ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gennemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer. Lokalplanen hindrer derfor ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

Kommuneplantillægget har følgende betydning

I medfør af planlovens § 12 stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I medfør af planlovens § 12 stk. 3, kan kommunen i byzone og i sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.

Ærø Kommunalbestyrelse.