Processen
Først udarbejder vi et regulativ som varetager emner som er fælles og ens for de offentlige vandløb – et såkaldt fællesregulativ. Fællesregulativet indeholder generelle overordnede bestemmelser for sædvandlig vedligeholdelse og administration af de offentlige vandløb. Der er for eksempel bestemmelser om arbejdsbælter, 2 m bræmmer, hegn og kreaturvanding, beplantning og tilrettelæggelse af tilsyn mm.

I 2018-2020 udarbejder vi regulativer, som er specifikke for hvert enkelt vandløb. Disse særregulativer omhandler bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder for det enkelte vandløb. Det er for eksempel vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, herunder hvornår og hvordan vandløbsvedligeholdelsen udføres.

Fællesregulativet og regulativet for Landemadeafløbet og Tranderupafløbet fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives skriftligt til Teknisk Afdeling, Ærø Kommune inden 8 uger fra denne meddelelses fremlæggelselsdato dvs. senest den 17. august 2018


Inddragelse af bredejer og interessenter.
Inden regulativerne godkendes sendes de i høring på Kommunes hjemmeside.

Hvad er et regulativ
Vandløbsregulativer er bindende retsdokumenter. Man kan på den måde opfatte vandløbsregulativerne som en kontrakt mellem vandløbsmyndigheden, bredejer og andre interessenter. Regulativerne skal sikre, at vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne fastholdes. Regulativrevision kan ikke ændre et vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne.

Endeligt - Fællesbestemmelser - Vandløbsregulativer

​Redegørelse - Fællesbestemmelser - Vandløbsregulativer til høring

Endeligt - Specifikt - Vandløbsregulativ - Langemadeafløb

Endeligt - Bilag 1 - Redegørelse - Langemadeafløbet - Tranderupafløbet til høring

Bilag 4 - del 1

Bilag 4 - del 2

Bilag 5 - Længdeprofil - Tranderupafløbet