Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand fra Ærø Whisky til offentlig kloak.

Se mere om tilladelsen til udledning af spildevand på offentlig kloak her.