Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3, bek. om spildevandstilladelser og bek. krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet til afledning af overfladevand fra befæstet parkeringsareal til offentlig vandløb.

Se tilladelsen her.