Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af overfladevand fra parkeringsareal til regnvandsledning i Industrivej Ærø Auto -Center. 

Se tilladelsen her

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest den 5. december 2017.