Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand til offentlig kloak fra vaskeplads og salthal, samt afledning af overfladevand til Langemade Afløbet fra Materialegården, Tranderupmark 2.

​Se mere om tilladelsen her

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest den 26. september 2017.