Svendborg Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af 3,0 ha skov ved Tværbymark 8 ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 21 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)

Se VVM-screeningen her

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres i Ærø Ugeavis. Da annonceringen sker 14. november 2017 er klagefristen 12. december 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.