Valg af sekretariatskommune for vandråd Det Sydfynske Øhav

Svendborg Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav

Kommunerne i oplandet til Det Sydfynske Øhav, der også omfatter Ærø Kommune, har aftalt, at Svendborg Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet.

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  1.      Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2.      Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 20. april 2017.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette er annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside http://www.svendborg.dk/politik/andre-udvalg-raad-og-naevn/raad/vandraad

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/217