Muligheder for nye vådområdeprojekter på Ærø undersøges

Ærø Kommune har netop ansøgt NaturErhvervstyrelsen om midler til at undersøge mulighederne for at etablere en række vådområdeprojekter på Ærø. Det drejer sig om i alt 8 områder med et samlet areal på 120 hektar.

”På Ærø har vi et stort og flot vådområdeprojekt i Vitsø Nor ved Søby. Kan vi få flere af den slags projekter på øen, vil det styrke turismen og selvfølgelig også være til glæde for os lokale i hverdagen” udtaler Ærø Kommunes borgmester Jørgen Otto Jørgensen, og han fortsætter, ”kan projekterne samtidig forbedre tilstanden i havet er kun en win-win-situation for Ærø. At projekterne derudover bidrager til at reducere udledningen af CO2 og dermed er en klimaforanstaltning er endnu et plus. Med otte projekter i spil tager Ærø et stort ansvar for at begrænse tabet af kvælstof til Øhavet og Lillebælt og dermed løse miljøproblemerne i havet.”

Undersøgelserne skal foretages i forlængelse af den såkaldte Fødevare- og landbrugspakke. Pakken er en aftale indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015 for at skabe bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren. Vådområdeprojekterne skal begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealer til havmiljøet. På landsplan skal der etableres omtrent 15.000 hektar vådområder inden 2021. Eksempelvis skal der i oplandet til Det Sydfynske Øhav etableres omkring 400 hektar af de fem kommuner: Nyborg Kommune, Langeland Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune og Faaborg Midtfyns Kommune.

Ærø Kommunes undersøgelsesområder og antallet af berørte ejere fremgår af nedenstående oversigt.

Rende ved Borgnæs                                 Areal: 5 ha                          Antal ejere: 6

Kattemose opstrøms Stokkeby                 Areal: 9 ha                          Antal ejere: 12

Eng nedstrøms Stokkeby                          Areal: 11 ha                        Antal ejere: 18

Kragnæs Ørbæk                                       Areal: 11 ha                        Antal ejere: 10

Skovsø                                                      Areal: 25 ha                        Antal ejere: 3

Store Rise Mose                                       Areal: 39 ha                        Antal ejere: 15

Midtmarksrende                                      Areal: 16 ha                        Antal ejere: 4

Tranderup                                                Areal: 4 ha                          Antal ejere: 4

Et oversigtskort, der viser beliggenheden af de arealer, der undersøge indenfor hovedvandopland Det Sydfynske Øhav, er vedlagt.

En undersøgelse skal blandt andet klarlægge, præcist hvor og hvordan et vådområde kan etableres. Det kan nemlig etableres på forskellige måder, men fælles for dem er at vandstanden i jordbunden skal hæves. Herved kan bakterier i jorden og ændret afvanding forhindre at kvælstof og fosfor mistes til dræn- og vandløbsvand til gavn for vore kystvande og søer. Undersøgelsen skal yderligere beskrive konsekvenserne af et projekt for naboarealer, og om der er behov for afværgeforanstaltninger for eksempel ved huse med tilhørende haver eller tekniske anlæg. Desuden skal ejernes holdning til et projekt beskrives. Ejernes ønsker til type og størrelse af erstatning er også en vigtig del af undersøgelsen.

Undersøgelserne finansieres af staten, og kommunen har netop ansøgt staten om midler hertil. Alle ejere, der i øvrigt vil blive involveret i undersøgelserne, har fået brev herom.

Udgangspunktet for om et vådområdeprojekt kan realiseres er, at der kan indgås frivillige aftaler med de enkelte ejere. Undersøgelsen og en eventuel realisering af projektet vil være uden omkostninger for ejerne. Når undersøgelserne er færdige, vil kommunen tage stilling til, om det er realistisk at gennemføre de enkelte projekter.

Såfremt staten bevilger midler til undersøgelserne, forventer vi, at de vil blive udført i 2017 og 2018. Det ved vi formentlig omkring årsskiftet.

Har pressen behov for yderligere oplysninger om vådområdeindsatsen på Ærø, er I velkommen til at kontakte Erhvervs-, plan- og teknikdirektør Kirsten Johansen på telefon: 63 52 50 22 eller mail: kjo@aeroekommune.dk. I kan også kontakte undertegnede på telefon 62 23 34 38 eller på mailadressen: terkel.broe.christensen@svendborg.dk.

Links til: Fødevare- og landbrugspakken og vådområdeindsatsen via Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

 

Historisk foto fra anlæggelse af   vådområdeprojektet ved Vitsø Nor. Vitsø Nor er på hele 112 hektar beliggende den vestlige del af Ærø er det første vådområdeprojekt på Ærø. I fremtiden er der flere på vej. Ærø Kommune ønsker i hvert fald de kommende år, at undersøge mulighederne for at etablere otte projekter på Ærø (fotograf: Terkel Broe Christensen).
Vitsø Nor

Det lille vandløb Kattemoserenden løber nedstrøms projektet i Kattemosen og her gennem Stokkeby. Ved store regnhændelser oversvømmer vandløbet og giver store problemer i den lille landsby. Vådområdet vil kunne bremse vandet og dermed fungere som en klimaforanstaltning (fotograf: Terkel Broe Christensen).

 

Biolog og projektleder på vådområdeindsatsen på Ærø og Svendborg
Svendborg Kommune
Natur og Klima