Staten vil gerne have flere private boligudlejere til at investere i klimatilpasning og energibesparelser.  Derfor giver staten adgang til to tilbud:

 

- En særlig støttepulje med 50 millioner kroner i tilskud i år til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål

 

- Et gratis klimatjek
Klimatilpasningstjekket blev indført efter det store skybrud i sommeren 2011, fordi Danmark oplever mere ekstremt vejr med fx kraftige skybrud og oversvømmelser. En godkendt og specialuddannet fagmand fra virksomheder under fx Danske Anlægsgartnere eller De Grønne Kloakentreprenører besøger ejendommen og udarbejder en rapport. Forslag til klimasikring, der beskytter mod oversvømmelser, og eventuelt tiltag, der lokalt afleder vandet, så det ikke belaster de offentlige kloakker kan støttes med tilskud fra puljen.

 

Puljen udgør 50 mio. kr. i 2017.

 

Til den enkelte ejendom kan der opnås et kontant tilskud på 20 pct. af udgifterne maksimalt 1,5 mio. kr.

 

Kommunens rolle
Ansøgning om tilskud skal sendes direkte til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunen har derfor ikke nogen aktiv del i selve ansøgningsproceduren. Huslejenævnet bliver dog som led i ansøgningsproceduren bedt om en forhåndsgodkendelse af den lejestigning, projektet vil medføre. 

Ministeriet opfordrer imidlertid kommunen til i sin dialog med udlejere af udlejningsejendomme, at være opmærksomme på tilskudsmuligheden og – hvor det er relevant - at henlede udlejernes opmærksomhed på tilskudsordningen

Kommunen kan endvidere frit anvende den vedhæftede annonce om ordningen.

 

Fakta om puljen
Puljen kan søges til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til arbejderne, dog maksimalt 30.000 pr. bolig og 1,5 mio. kr. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr. Herudover kan puljen støtte rådgivning til lejerne om bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Udlejeren kan reservere et tilskud så snart han har en positiv tilkendegivelse fra et flertal af beboerne om, at de er interesserede i, at der arbejdes videre med et energi- eller klimatilpasningsprojekt for ejendommen. Herefter er der et halvt år til at udarbejde et projekt. De arbejder, som ender med at indgå i det endelige projekt, skal både udlejeren og et flertal af lejerne være enige om.

 

Ansøgning om reservation af tilskud:

1.      Få et flertal af beboernes tilkendegivelse af, at de er interesserede i at arbejde videre med et energirenoveringsprojekt. Anvend skema som findes på www.uibm.dk

2.      Udfyld det digitale ansøgningsskema på www.uibm.dk og vedlæg interesseerklæringer fra lejere senest den 1. juni 2017

3.      Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn om reservation af tilskud

 

Der kan ydes tilskud til:

·        Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold

·        Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek, jf. www.klimatilpasning.dk.

·        Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke

·        Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port

·        Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi

·        Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement 2010

·        Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand

·        Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.

 

Yderligere oplysninger

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri
 

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 

Spørgsmål om puljen kan rettes til Pia Scott Hansen tlf. 41 71 78 52.