Ærø Kommune har meddelt tilladelse til rørlægning af et privat rørlagt på matr. 3g, Dunkær By, Rise efter vandløbsloven.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Se afgørelsen og bilag her