Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand til offentlig kloak fra vaskeplads på Marstal Lystbådehavn.

Se udledningstilladelsen her.