Offentlig høring af forslag til Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. december 2019 vedtaget at fremlægge Lokalplan 125-3 for Blomsterkvarteret, i 8 ugers offentlig høring.

Yderligere information

Forslaget kan fra den 15. januar 2020 ses på bibliotekerne, på Rådhuset, og her på Ærø Kommunes hjemmeside.

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring 8 uger fra den 15. januar 2020 til den 11. marts 2020.

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes skriftligt i form af e-mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Brev eller e-mail skal være modtaget senest 11. marts 2020.

Retsvirkninger

Forslaget til lokalplanen betyder, at det ikke er tilladt at bebygge eller udnytte ejendomme inden for lokalplanområdet på en måde, der tager forskud på den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endelige plan er vedtaget og offentliggjort, dog højest et år efter forslaget er offentliggjort.

Aflysning af byplanvedtægt og deklarationer
Ved en endelig vedtagelse af lokalplanforslag 125-3 for Blomsterkvarteret, aflyses byplanvedtægt nr. 2-1973, for et boligområde i den nordlige bydel.

Ligeledes ophæves to gamle deklarationer, som er tinglyst på lokalplanforslagets matrikler:

  • 10.12.1975: Deklaration om bebyggelse, benyttelse mv. Påtaleberettiget er Ærø Kommunalbestyrelse.
  • 24.05.1973: Deklaration om ret til at benytte kreatursti og kreaturvanding, vedr. 1ao, Landsbyen, Marstal. Påtaleberettiget er Ærø Kommunalbestyrelse.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af. I screeningen vurderes det, at planforslaget ikke giver mulighed for tiltag, som har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

KLAGEVEJLEDNING

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 287 af 16/04/2018) § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN

Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.