Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Valgperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Afstemningen foregår fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på kommunens tre afstemningssteder.

 

 • Marstal                             Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal
 • Ærøskøbing                     Ærø Rådhus, Statene 2, Ærøskøbing
 • Søby                                Café Arthur, Ellehøjvej 1, Søby

 

Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt.

Valgret
Valgret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten:

 • har dansk indfødsret
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen

 

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne ovenfor.

 

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændige, som fra udlandet indsættes til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

 

Valgbar
Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen og som senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

 

Kandidatlister
De, der opstilles til valget, skal opføres på kandidatlister.

En kandidatliste må ikke indeholde mere end 19 kandidatnavne og skal være underskrevet af mindst 25 stillere (vælgere) i kommunen, dog med undtagelse af kandidatlister, der kan anmode om fritagelse for stillerkrav, se nedenfor.

En vælger kan kun være stiller for én kandidatliste.

Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de ønsker at blive opført på stemmesedlen.

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet eller i en bestemt rækkefølge (partiliste).

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Kandidatlister, der kan anmode om fritagelse for stillerkrav

Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, og som tirsdag den 5. september 2017 fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

Disse kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 5. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 19. september kl. 12.00.

Fristen for, at kandidatlisters repræsentanter kan tilbagekalde kandidatlister er mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.


Liste- og/eller valgforbund
Anmeldelse af liste- og/eller valgforbund skal ske skriftligt på blanket til formålet og skal for hver enkelt kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Anmeldelse skal senest være indleveret tirsdag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Fristen for, at kandidatlisters repræsentanter kan trække anmeldelser om liste- og/eller valgforbund tilbage er ligeledes mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.


Valgbestyrelsens sekretariat
Valgbestyrelsens sekretariat er Sekretariat og Borgerservice, Rådhuset, Ærøskøbing.

Det er her, at blanketter, der skal anvendes til kandidatlister og anmeldelse af liste- og/eller valgforbund, udleveres, og det er her, blanketterne skal afleveres, alternativt tilbagekaldes, inden for de nævnte tidsfrister.

Blanketterne vil blive gennemgået ved udlevering, ligesom der vil blive kvitteret for modtagelsen.

Kontaktperson er afdelingsleder Anne Bille, ved evt. spørgsmål kan tlf. 63 52 50 05 eller mail amb@aeroekommune.dk benyttes.