Hækken skal klippes
Beplantning langs fortove, stier og veje, må ikke genere trafikken. Derfor er grundejerne forpligtet til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet tilbageskåret til skel. Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov på min. 2,8 m (og over kørebane på min. 4.0 m). Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte.

Fortovet skal holdes rent
Som grundejer har du pligt til at fjerne ukrudt fra skel til fortovskant, feje fortov og fjerne affald. Det gælder også for fortove, der er en del af offentlig vej. Husk, at det ikke er tilladt at anvende kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove i Ærø Kommune.

Boder og skilte skal opsættes på egen grund
Skilte, boder, materialer, havemøbler e.l. skal opsættes egen grund. Hvis man gerne vil sætte skilte, boder, materialer e.l. på offentlig vej, og de arealer, der hører til offentlig vej, skal man have en tilladelse fra kommunen.

Hvad gør kommunen
Hvis hække og beplantning ikke er klippet, eller fortovet ikke er renholdt, kontakter Ærø Kommune grundejeren. Grundejeren får en tidsfrist til at udføre arbejdet. Hvis arbejdet ikke er udført inden for den tidsfrist, udfører Ærø Kommune arbejdet for grundejerens regning.

Skilte, boder, materialer e.l. der udgør en risiko for trafikken, bliver fjernet uden yderligere varsel.