Forslag mv. til Planstrategi 2019 for den fysiske udvikling i Ærø Kommune.

Ærø Kommunalbestyrelse har på sit møde den 21. august 2019 vedtaget et forslag til Planstrategi 2019 for den fysiske udvikling i Ærø Kommune.

Planstrategi 2019 kan læses her og ses på bibliotekerne eller i Borgerservice.

Hvis du har ideer, forslag eller kommentarer til planstrategien skal de sendes til mjo@aeroekommune.dk, eller Ærø Kommune, att. Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing, så vi har dine input senest den 25. november 2019.

Efter fristens udløb tager Kommunalbestyrelsen stilling, til de bemærkninger der er modtaget og beslutter, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi.

SCREENING FOR MILJØVURDERING
Planstrategien fastsætter ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser. Der er derfor ikke udarbejdet en screening for miljøvurdering.

Klagevejledning
Den trufne afgørelse om ikke at udarbejde en screening for miljøvurdering, kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 58, stk. 1, nr. 4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. 

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside 

 

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN
Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.

Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.