Svendborg kommune udarbejdede i marts 2016, en forundersøgelse med skitseprojekt for en rørlagt strækning i Skydsbæk ved Tværbymark/Leby, som led i vandplanindsatsen.

Forundersøgelsen blev finansieret med tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen.

Projektet blev ikke indstillet til gennemførelse pga. manglende omkostningseffektivitet.

Teknisk afdeling har efterfølgende udarbejdet et forslag, som muliggør genåbning af en kortere del af vandløbsstrækningen. Projektet vurderes at kunne gennemføres som et ”Havørred-Fyn” projekt.

Forprojektet indeholdt genåbning af hele den rørlagte strækning opstrøms vejen, nordøst for Tværbymark 19.

Åbning af den del af rørlægningen, der går under vejen, er meget omkostningskrævende, og er derfor taget ud af Teknisk afdelings projekt.

Selv om den åbne vandløbsstrækning reduceres, vil det stadig være muligt at genskabe et fint lille stykke vandløb, hvor havørred kan yngle.

I dette projekt er yderligere indeholdt etablering af 2-3 nye slyngninger i den gamle del af vandløbet, med henblik på at skabe endnu flere skjulesteder for ørred.

Projektet påvirker to lodsejer, som ejer henholdsvis matr.nr. 87 og 37a V. Bregninge By, Bregninge. Lodsejerne er positivt indstillet over for projektet.

Projektet

Aktuel kortbilag