Svendborg Kommune har givet tilladelse til ændring af dyreholdet på Stokkebyvej 2A, 5970 Ærøskøbing efter § 29 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan ses i afgørelsen, der kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk/høring, eller fås ved henvendelse til Natur og Miljø på tlf. 6223 3444.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagevejledning findes i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, det vil sige at klagefristen er tirsdag den 31. oktober 2017.