Afgørelse efter vandløbsloven om lovliggørelse af de eksisterende forhold i det offentlige
vandløb Midtmarksrenden

Ærø Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse af de eksisterende forhold i
Midtmarksrenden. Lovliggørelsen meddeles med hjemmel i § 17 i vandløbsloven og § 3 i
bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering. Vandløbsreguleringen udgør en
lovliggørelse af eksisterende forhold i Midtmarksrenden. Lovliggørelsen omfatter en justering af
den regulativmæssige skikkelse forud for revision af vandløbsregulativet.


Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 4. december 2019. Du skal klage
digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk
Der er fastsat et gebyr på 900 kr.