Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand fra indendørs vaskeplads til offentlig kloak. 

Se tilladelsen er

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest den 20. april 2018.