Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 4, § 28, stk. 3 og spildevandsbekendtgørelsen til afledning af spildevand fra Søndre Bedding til offentlig kloak.

Se tilladelsen her

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest den 27. februar 2020.