Vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2017

Ærø Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 1 til Planstrategi – Udlæg af nye sommerhusområder på Ærø

Yderligere information

Tillægget til planstrategien kan læses her:

 

I henhold til Planloven er Planstrategien et politisk dokument. Det betyder at den version, der er sendt i offentlig høring, betragtes som et debatoplæg. Efter den offentlige høring, kan Kommunalbestyrelsen tilpasse Planstrategien iht. til de høringssvar, der er indkommet. Kommunalbestyrelsen kan også vælge, ikke at bruge høringssvarene. At Kommunalbestyrelsen tilpasser Planstrategien, medfører ikke, at der skal laves en fornyet høring. Men ændringerne skal annonceres sammen med vedtagelsen af Planstrategien.

Offentlighedsperiode
Planstrategi 2017 var i offentlig høring i perioden den 12. juni 2017 til den 7. august 2017, og fra den 26. september 2017 til den 10. oktober 2017

Ændringer
Der indkom flere høringssvar i høringsperioderne.

Efter høringsperioderne har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilrette Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2017 ved at:

  • Forslag om sommerhusområder ved Bregninge og Tranderup/Vindeballe tages ud.
  • Der tilføjes et forslag til sommerhusområde ved Søby. Så der er to områder ved Søby. Et ved Jørbæk og et ved Vitsø.


KLAGEVEJLEDNING
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 58, stk. 1, nr. 4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En eventuel klage skal modtages af Planklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal sendes digitalt gennem klageportalen, som du finder på bor-ger.dk eller virk.dk – søg efter ”klageportal”.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den af nævnet fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

For flere oplysninger om gebyr, klageportal, tilbagebetaling af gebyr mv. se Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

FRITAGELSE FOR AT KLAGE GENNEM KLAGEPORTALEN
Hvis du vil fritages fra at klage gennem miljøportalen, skal du sende en anmodning til Ærø Kommune på post@aeroekommune.dk eller til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Anmodningen skal indeholde:

  • Begrundet anmodning om fritagelse.
  • Den påklagede afgørelse.
  • Oplysning om, hvorvidt du er fritaget fra digital post.


Ærø Kommune sender materialet videre til Planklagenævnet, der herefter tager stilling til anmodningen. Planklagenævnets afgørelse sendes både til Ærø Kommune og til borgeren.