Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.

Marts 2017

Hvorfor retningslinjer?

 • Formålet med retningslinjerne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
 • Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser.

Indretning af diesel- og benzintanke

 • Tanke skal placeres på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
 • Tanke skal være overdækket og placeres i et kar med minimum 15 cm opkant.
 • Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
 • Tanke skal være sikret mod påkørsel f.eks. ved pullert/bøjler.
 • Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tank og slange. Denne anordning sikrer, at slangen knækker ved kraftige ryk, og at tanken dermed ikke vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
 • Brudventil kan undlades ved tanke med håndpumpe og tanke, hvor tankpistolen ikke kan fastlåses.
 • Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal placeres indenfor opsamlingskarret.
 • Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes spildbakke ved påfyldningen

Indretning af tankpladsen

 • En tankplads skal være indrettet med tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er ikke at betragte som en tæt belægning.
 • Tankpladsen skal være dimensioneret til tung trafik.
 • Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes spildbakke ved tankning.
 • Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
 • For udendørs tankpladser gælder, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Indretning af afløb

 • Afløb fra tankpladsen skal via sandfang og olieudskiller ledes til spildevandssystemet. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden beholder f.eks. gyllebeholder.
 • Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen.

Vær opmærksom på at:

 • Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
 • Afløb og udskilleranlæg skal indrettes efter gældende norm for afløbsinstallationer og rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
 • Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning og udledning af spildevand kræver spildevandstilladelse fra Ærø Kommune.
 • Ved etablering af tanke, skal det sikres, at gældende afstandskrav til f.eks. brønde og vandindvindinger kan overholdes, spørg Ærø Kommune.
 • Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olietankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
 • Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter.
 • Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Ærø Kommune.
 • Tanke skal altid anmeldes til Ærø Kommune