Ærø Kommune udbyder grunden »Jomfruvejen 1«, 5970 Ærøskøbing i offentligt udbud

Grunden der er bebygget udbydes af Ærø Kommune til en mindstepris på kr. 500 tkr. ex. moms.

Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Afgivelse af købstilbud skal være Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing i hænde senest tirsdag den 16. maj 2017 kl. 12.00. 

Der vil ikke være adgang for de bydende til at overvære åbningen af de indkomne købstilbud. Købstilbud kan afleveres personligt, fremsendes pr. post, eller pr. mail til kjo@aeroekommune.dk  

Afleveres købstilbuddet personligt, eller fremsendes det pr. post, skal det afleveres/fremsendes i lukket kuvert mrk. ”Grund - Jomfrustien”.

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil den 22. juni 2017, idet sælger den 21. juni 2017 tager stilling til om købstilbuddet kan accepteres.

Er købstilbuddet ikke accepteret senest den 22. juni 2017 kl. 16.00, bortfalder købstilbuddet.

Ærø Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne købstilbud, eller forkaste samtlige købstilbud.
 

Købstilbud
Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme
Lejekontrakt af 4. april 2017 med Freja Ejendomme A/S
Tingbogsattest af 17. april 2017
Måleblad, delareal 2 - marts 2017
Udkast deklaration​ om privat fællesvej og elkabler af 30. marts 2017
Rids deklaration vedrørende fællesvej og elkabler
Jordforureringsattet af 17. april  2017