Udarbejdet af Jan Clausen, Kim Bang Jensen og Knud Nielsen på møde den 25. septem- ber 2008.

Generelt

Alle rabatter og grøftekanter slås én gang, - og kun én gang - i forsommeren så vidt muligt i første halvdel af juni og om efteråret i første halvdel af september.

Tidspunkterne valgt

  • for at give forårsblomstrende planter tid til at sætte frø,
  • for at især Cikorierne kan skyde og om blomstre hele sommeren
  • for at holde de høje græsarter – specielt Draphavre og Hundegræs – nede, så det ikke tager lyset fra de blomsterplanter der skal spire frem om foråret.

Særlige strækninger:

Cykelruterne

Forårsslåning én gang så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9.

Tivoli ved Ærøskøbing

Fra Tivolihjørnet og op til Tivoli 3 foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6 og efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9, og det afslåede materiale fjernes for ikke at tilføre arealet yderligere kvælstof. Denne praksis indføres for at beskytte planten Strand- loppeurt der vokser på denne strækning.

Drejet

Grøftekant og skråninger ind mod Drejskoven og langs autoværnet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9, og afslået materiale fjernes for ikke at øge kvælstofbelastningen.

Skråningen ned mod vandet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9. Derved får lave blomsterplanter rigtig fine betin- gelser. Det er samme praksis som i 2007 og 2008.

Omfartsvejen ved Ærøskøbing

For at beskytte Hulkravet Kodriver og Dagpragtstjerne i deres blomstringstid foretages slåning af rabat og skrænter efter afblomstring i tiden 10/6 – 20/6. Det afslåede materiale fjernes, undtagen på en ca. 50 m lang udvalgt strækning der skal være den samme år ef- ter år for at gøre det muligt at observere virkningerne af den ene og den anden praksis.

Derefter slås indtil 15/9 kun en smal stribe af rabatten yderst mod kørebanen sådan at Ci- korie og Okseøje (Marguerit) m. fl. får fred til deres blomstring.

Ved efterårsslåningen efter 15/9 fjernes det afslåede materiale ligeledes som ved for- årsslåningen undtagen på den samme ca. m lange strækning.

Rise Kirke, skråning mod landevejen

Der vokser Slangerod på skrænten fra kirkegårdslågen og ned til vejsvinget. For at beskyt- te denne meget sjældne plante foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 1/6 – 10/6 og efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9.

Vejgrøfter

Alle nuværende grøfter bevares åbne for at bevare mest mulig fugtighed til planterne,

d.v.s. der foretages ikke yderligere rørlægning af åbne grøfter, men gerne genåbning af tidligere rørlagte grøfter.

Vindeballe ud for tankstationen

Engkarsen i vejrabatterne beskyttes ved at holde grøften åben for at bevare mest mulig fugtighed til planterne.

Det bemærkes, at Park & Vej ikke har det nødvendige udstyr til rådighed til at varetage indsamling af afklip.

Godkendt af Teknik- og Havneudvalget den 20. november 2008.