NOTAT

5. februar 2017 Tilrettet 17. marts 2017

Administrationsgrundlag for udeservering på Torvet i Ærøskøbing.

 1. Restauranter med facade, der vender ud mod Torvet, kan få tilladelse til at servere på et nærmere defineret areal indenfor pullertmarkeringen. Dog kan restaurant med adresse Torvet 7 få tilladelse til at foretage udeservering på særskilt markeret vejareal, såfremt et passende køreareal fra Kirkestræde (> 3,80 meter) sikres.
   
 2. Tilladelsen meddeles for et areal, der i videst mulig omfang ligger lige overfor restaurantens facade. Arealet markeres med vejsøm.
   
 3. Størrelsen af serveringsarealet fastsættes fra ansøgning til ansøgning, men som udgangspunkt skal Torvets midte friholdes for borde og stole, ligesom der skal være en passende afstand til pumperne, så disse kan benyttes frit af alle, der har lyst til det. Der skal være etableret fri passage for gående henover Torvet, foran pumperne og med passende afstand til borde opstillet af Torvet 7.
   
 4. Der gives ikke tilladelse til permanet opstilling af andre boder med mad, drikkevarer, tøj eller andre varer. For andre handlendes adgang, henvises til pkt. 1
   
 5. De restauranter, som har tilladelse til udeservering på Torvet må opstille små salgsboder med kaffe, drikkevarer, is o.l. såfremt salgsbodernes udseende ikke er i strid med intentionerne i bystandarden. Er der tvivl herom afgøres sagen af lokalplan 9-9B udvalget.
   
 6. Da det er muligt at få tilladelse til servering på Torvet, skal alle restauranternes borde og stole mv, opstillet på fortovene rundt om Torvet, fjernes.
   
 7. Der opkræves ikke arealleje for udeservering på Torvet.
   
 8. En tilladelse til udeservering gælder fast servering fra 1. april til 30. september samt evt. lejlighedsvis servering fra 1. oktober til 31. december, hvorefter den ophører.
   
 9. Tilladelsen skal søges hvert år og kan inddrages, hvis betingelserne for tilladelsen ikke overholdes. En inddragelse af tilladelsen sker uden erstatning.
   
 10. Restauranterne skal vige for større arrangementer, som afholdes på Torvet. Det kan være markedsdage i løbet af sommeren, ÆIK’s sommerfest, julemarked o.l. Det må aftales med arrangøren af de pågældende større arrangementer, om restauranten kan fortsætte servering i forbindelse med arrangementet i et eller andet omfang.

  Ærø Kommunen orienterer restauranterne om meddelte tilladelser til større arrangementer.
   
 11. Restauratørerne skal have ryddet op på Torvet, og slukket for udendørs musik, 15. min. efter lukketid, hvilket vil sige senest kl. 22.15. Såfremt tilladelsen til udeservering ikke benyttes kontinuerligt, f.eks. i skuldersæsonen, så skal borde, stole, parasoller o.l. fjernes fra arealet.
   
 12. Restauratører med tilladelse til udeservering på Torvet skal overholde alle øvrige krav fastsat i miljølovgivningen, i lokalplan 9-9B og i kommunens udeserveringsregulativ.
   
 13. Tilladelse til udeservering skal søges digitalt på kommunens hjemmeside og nærværende administrationsgrundlag administreres af Teknisk afdeling.

 

Godkendt på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets møde den 21/3-17.