I medfør af færdselslovens§ 92 stk. 1, og 92 C, stk. 4, har Ærø Kommune, med samtykke fra Fyns Politi, truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje,hvor kommunen er vejmyndighed.

§1. Ved parkeringsplads forstås i dette regulativ ikke alene de med parkeringstavlerafmærkede pladser, men tillige andre steder, hvor der ved striber eller afvigende belægning er afmærket parkeringsbane eller parkeringsbåse.

§2. Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne,havarerede eller ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12 timer. På parkeringspladserer enhver parkering af frakoblede campingvogne forbudt.

§3. De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, ændres ikke ved de i dette regulativs indeholdte bestemmelser .

§4. Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens ydre kant. Inden for tættere bebygget område i Ærø Kommune må et køretøj under 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet/ yderrabatten.

§5. Ved krydset mellem øverste Strandstræde og Kirkestræde i Marstal må køretøjer over 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet / yderrabatten i forbinde lse med af- og pålæsning af varer.

§6. For langtidsparkering med lastbiler og anhængere henvises til de gamle opmarchbåse på Søby Havn og rastepladserne v. Søby Landevej og Østermarksvej/Drejet.

§7. For overtrædelse af dette regulativ pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121.

Bekendtgørelsen træder i kraft 24. september 2014, og samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.