1.Almindelige bestemmelser

Bestemmelserne i dette reglement er fastsat i medfør af Færdselsloven (LBK nr 1386 af 11/12/2013) og § 102 i lov om offentlige veje (LBK nr 1048 af 03/11/2011)

1.1 Formål

Formålet med gågaderegulativet er:

 • At opstille regler for anvendelsen af gågadeområdet, der sikrer offentlighedens adgang til gågadeområdet herunder handicappedes adgang til gågaden
 • At sikre, at udrykningskøretøjer o.l. uhindret kan køre igennem gågadeområdet
 • At fastsætte nærmere bestemmelser for brug af gadeareal til udstilling og ude- servering,
 • At fastsætte bestemmelser for placering af udstillingsgenstande og udeserve- ring.

1.2 Område

Reglementet gælder for den del af Kirkestræde, som er omfattet af gågadeskiltnin- gen.

1.3 Administration og ikrafttræden

Teknik- og Havneudvalget varetager administrationen af dette reglement. Dispensation fra bestemmelserne kan gives efter særlig vurdering

Reglementet træder i kraft den 18. juni 2014 uden at tilsidesætte den gældende lovgivnings øvrige bestemmelser i eventuelle lokalplaner eller konkret afmærkning på vejbanen, skiltning og lignende.

2. Råden over gadeareal

2.1 Generelt

Private må kun benytte gadeareal til udstilling og servering i overensstemmelse med efterfølgende bestemmelser.

2.2 Zoneinddeling

Gadearealernes tværprofil inddeles i 2 zoner, færdselszone og yderzone (se bilag 1 og 2).

Færdselszonen er den midterste del af gadearealet. Færdselszonen er markeret med trafiksøm ved hvert hushjørne (se bilag 2)

Yderzonen er arealet mellem trafiksømmene, der markerer færdselszonen og hus- murene (se bilag 2).

2.3 Færdselszonen er markeret, så der er 2,80 m fri passage for færdsel. Passagen skal holdes fri, så det er muligt at passere for udrykningskøretøjer, varekørsel o.l.

Spærring af den frie passage må kun ske kortvarigt ved af- og pålæsning, og kun hvis chauffør e.l. er i nærheden, så køretøjet kan flyttes ved udrykning.

2.3 De erhvervsdrivende i gaden må anvende yderzonen ud for deres lokaler til udstil- ling af varer m.v. Yderzonen er området fra bygningens facade indtil trafiksømme- ne, der markerer overgangen mellem yderzone og færdselszone.

2.4 Markiser og baldakiner skal enten holdes inden for yderzonen, eller være hævet mindst 3 m over færdselszonens niveau.

2.5 Ud for restaurationsvirksomheder og lignende kan der gives tilladelse til at opstille borde og stole, stakit og parasoller m.v. Det er en forudsætning, at det opstillede materiel holdes inden for yderzonen

2.6 Møbler på gadearealet må ikke have skarpe kanter, og de skal være af en type, der passer ind i gademiljøet.

2.7 Der skal forefindes affaldsbeholdere og askebægre inden for serveringsarealet.

2.8 Servering udendørs er kun tilladt i perioden fra påske til og med uge 42 i tiden i pe- rioden 10.00-23.00. Møbler og udstillingsgenstande af enhver art skal være fjernet og arealet rengjort senest kl. 23.30.
18. marts 2015
I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning på deres møde d. 18. juni 2014 er den korrekte formulering af Gågaderegulativets § 2.8
”Servering udendørs er kun tilladt i perioden fra 1. maj til og med uge 42 i tiden i perioden 10.00-23.00. Møbler og udstillingsgenstande af enhver art skal være fjernet og arealet rengjort senest kl. 23.30. ”
Det bemærkes at sommergågaden følger perioden for udeservering.

2.9 Ejeren, af udstillingsgenstande eller møbler, som er anbragt på gadearealet, kan ikke rejse krav mod Ærø Kommune om erstatning, såfremt genstanden skulle lide skade forårsaget af trafikken eller forbipasserende eller anlæg- eller renoveringsar- bejde i gaden.

2.10 Ejeren af udstillingsgenstande m.v. bærer det fulde ansvar for enhver skade, der måtte forekomme på grund af genstandens anbringelse eller anvendelse.

2.11 Parasoller, udstillingsstativer og andet udstillingsmateriel skal fjernes hver dag ved åbningstidens ophør.

3. Kørsel

3.1 Udrykningskøretøjer, politiets køretøjer (inklusiv cykelpartruljer) har ret til at køre i færdselszonen.

3.2 Det er tilladt at cykle i Kirkestræde i tidsrummet 23:00-08:30.
Plejehjem og plejecentres mm. kan søge om tilladelse til at køre med trehjulede cykler o.l. med plads til to personer, da det sidestilles med persontransport 

3.3 Handicappede har ret til at køre i gågaden med trehjulede cykler, elscootere o.l. hjælpemidler, der er en forudsætning for borgerens bevægelsesfrihed.

3.4 Kørsel, ud over det der er beskrevet i punkt 3.1-3.3. kræver køretilladelse. Køretilla- delser udstedes af Ærø Kommune. Køretilladelse knyttes til bilens registrerings- nummer. Køretilladelse giver mulighed for kørsel samt af-/ og pålæsning i gågaden. Parkering er ikke tilladt i gågaden. Der kan gives tidsbegrænsede parkeringstilladel- ser til håndværkere o.l. med konkrete opgaver i gågaden. Køretilladelsen skal med- bringes under kørslen.

3.5 Ærø Kommune kan udstede køretilladelser til:

 • Beboere i Kirkestræde
 • Ejere af ejendomme og/eller virksomheder i Kirkestræde
 • Virksomheder, der har varelevering i Kirkestræde
 • Virksomheder, der kører taxa eller har anden persontransport i Kirkes- træde1.
 • Håndværkere mm. der har konkrete projekter i ejendommene langs Kir- kestræde.

Ved ansøgning om køretilladelse skal det fremgå:

 • Hvem tilladelsen skal udstedes til
 • Beskrivelse af det behov, der ligger til grund for ønsket om køretilladelse.
 • Bilens registreringsnummer.

Ærø Kommune kan udbede sig ekstra informationer om kørslens art, og opstille be- tingelser for tilladelsen. Betingelser kan f.eks. være, at standsning i forbindelse med varetransport sker på bestemte pladser.

3.6 Køretilladelse til borgere og virksomheder præciseret i punkt 3.5 gives for maks. et år ad gangen.

3.7 Der meddeles ikke generel tilladelse til kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optiker eller anden patientbehandling eller kørsel af personer til andet formål.

4. Parkering

4.1 Parkeringsdispensationer meddeles kun skriftligt og skal anbringes synligt bag for- ruden i køretøjet. Ud fra en vurdering af nødvendigheden af køretøjets tilstedevæ- relse nær et arbejdssted udstedes dispensationer til køretøjer og servicevogne til- hørende håndværkere mv.

4.2 Der meddeles ikke tilladelse til kørsel og parkering i reklameøjemed.

4.3 Der kan dispenseres for nødvendig parkering i forbindelse med offentlige arrange- menter samt køretøjer tilhørende pressen.

4.4 Dispensationer for standsningsforbud kan kun gives med samtykke fra politiet.

5. Renholdelse

5.1 Gadearealet skal renholdes af de tilstødende forretninger i overensstemmelse med kommunens regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse.

5.2 Snerydning og glatførebekæmpelse foretages af kommunen i gadens færdselszo- ne. I yderzonen skal arbejdet foretages af ejerne af de tilstødende ejendomme.

5.3 Ejeren/butiksindehaveren skal rengøre udstillingsarealet efter fjernelse af udstil- lingsgenstande ved forretningstidens ophør.

5.4 Serveringsareal skal rengøres flere gange daglig efter behov. Ved lukketid skal fla- sker, glas og andet affald fjernes og askebægre og affaldskurve skal tømmes. Af- fald og opfejning må ikke efterlades på gadearealet.

 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18. juni 2014

 

Gågaderegulativet kan hentes som pdf. via dette link. inklusiv bilag. Disse er ikke webtilgængelige, men man kan kontakte teknisk forvaltning for uddybelse af tegningerne / Billederne