Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal

Du kan søge om at råde midlertidigt over offentlige veje og private fællesveje

Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører fx grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal.

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Du kan også søge i Central vej- og stifortegnelse (CVF) på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og få oplyst hvem, der er vejbestyrer.

Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område

Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra kommunen eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge kommunen.

Du skal ansøge digitalt

Fra 1. december 2014 skal du ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Hvad er et vejareal?

Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Tilladelse til udendørs arrangement

Du kan søge om tilladelse til midlertidig råden over vejareal, fx til cykelløb, demonstrationer, gadeteater, musikarrangementer, vejfest, loppemarked eller lignende, hvis kommunen finder det færdselsmæssigt forsvarligt.

Tilladelse til at opstille materiel

Hvis du ønsker at stille materiel op, som fx en container, skurvogn, flyttebil, stillads, brændelæs og lignende på et vejareal, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Ansøg om at få opsat skilt for at vise vej

Hvis du har et ønske om at sætte et skilt op i dit lokalområde, der som en service viser vej i trafikken, skal du ansøge Vejdirektoratet om at de sætter skiltet op. Det er Vejdirektoratet, der betaler skiltet og opsætningen af skiltet. Du kan ansøge digitalt om at få sat et skilt op.

Skiltet skal være trafikalt begrundet

Det gælder som hovedprincip for almindelig servicevejvisning, at skilte kun sættes op, når der er en trafikal begrundelse, fx at tage hensyn til trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken, så trafikanterne bliver informeret tydeligt og i god tid, for fx at undgå, at de kører forkert eller laver en pludselig opbremsning mv.

Hvad skal skiltet vise?

Skiltene kan fx vise vej til ikke-geografiske mål som:

 • terminalmål, offentlige og private institutioner og virksomheder, såsom hospitaler, idrætsanlæg, kulturhuse, industriområder og offentlige og private virksomheder mv.
 • overnatningsmål og spisesteder nær ruten. Vejvisningen opsættes primært som symbol
 • fritids- og turistmål som fx naturområder, sportsanlæg, badesteder, kirker, golfbaner, fiskesøer mv.
 • lokale seværdigheder og nationale seværdigheder. For at blive optaget som en lokal- eller national seværdighed er der i bekendtgørelsen fastsat nærmere kvalitetskrav.
 • Vejdirektoratet om almindelig servicevejvisning (nyt vindue)

Tilladelse til at grave

Hvis du ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

Det er en god ide at ringe til kommunen eller søge oplysning på kommunens hjemmeside i god tid forinden, således at du kan høre nærmere om, hvad du skal gøre for at få tilladelse.

Hvem giver tilladelsen til at råde over vejarealet?

 • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen
 • på private veje i landzonen er det private ejere
 • på motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal søge digitalt, når du skal ansøge om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvornår får jeg svar?

Der ikke bindende regler om hvor lang tid der går, før du får svar. Det bedste er at henvende dig til kommunen eller Vejdirektoratet og spørge.

Hvor længe gælder tilladelsen?

Når du får bevilget tilladelsen, får du også besked om hvor lang tid den gælder.

Ansøg om adgang til statsvej

Hvis du vil etablere en adgang fra din ejendom til en statsvej, skal du have Vejdirektoratets tilladelse. Det kræver også Vejdirektoratets tilladelse at ændre eller udvide en eksisterende adgang til en statsvej. Du kan ansøge digitalt om adgang til en statsvej fra din ejendom.

Det kan tage op til syv uger før du får svar på din ansøgning.

Adgangsbegrænsning

Mange statsveje er pålagt såkaldte adgangsbegrænsninger, som er tinglyst på de ejendomme de gælder for. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen. Det gør man ved at regulere hvor mange adgange der må være til vejen, og hvordan adgangene må benyttes.

Er din ejendom pålagt en adgangsbegrænsning skal du kontakte Vejdirektoratet hvis du vil ændre eller udvide anvendelsen af din ejendom, fx ved at åbne en virksomhed på din ejendom.

Ansøg om at råde over areal med vejbyggelinje

Hvad er en vejbyggelinje?

Der er tinglyst byggelinjer på næsten alle statens veje. Vejbyggelinjer skal sikre, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til trafikken. På denne måde undgås det, at værdifulde byggerier mv. opføres tæt på vejen, og i værste fald skal nedrives, hvis vejen på et tidspunkt skal udvides.

Vejbyggelinjer kan også være pålagt af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

Undersøg om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje

Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, og du har planer om:

 • at opføre nyt byggeri eller lave en om- eller tilbygning
 • at anbringe faste genstande, reklamestandere eller lignende
 • at udføre ledningsarbejder
 • at opføre en støj- eller jordvold, støjskærm eller
 • at anlægge P-pladser, interne veje eller udstillingsarealer mv.

Så skal du kontakte Vejdirektoratet for at undersøge om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje.

Hvis du ønsker at lave en ændring inden for det areal, som er pålagt vejbyggelinje, skal du ansøge om tilladelse fra Vejdirektoratet. Det kan du gøre digitalt.

Det kan tage op til syv uger, før du får svar fra Vejdirektoratet.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du klage til Vejdirektoratet inden for den fastsatte klagefrist, det vil sige senest fire uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse.

En klage over Vejdirektoratets afgørelse kan ske til Transport- og Boligministeriet.

Huskeliste

 • husk, at en tilladelse ikke omfatter parkering af køretøjer
 • husk, at det er ejeren af fx containeren, der skal søge om tilladelse – ikke lejeren
 • husk en kopi af tilladelsen med bilag altid skal opbevares og kunne fremvises.

Regulativ for offentlig parkering

Ærø Kommune

I medfør af færdselslovens§ 92 stk. 1, og 92 C, stk. 4, har Ærø Kommune, med samtykke fra Fyns Politi, truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje,hvor kommunen er vejmyndighed.

§1

Ved parkeringsplads forstås i dette regulativ ikke alene de med parkeringstavlerafmærkede pladser, men tillige andre steder, hvor der ved striber eller afvigende belægning er afmærket parkeringsbane eller parkeringsbåse.

§2

Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne,havarerede eller ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12 timer. På parkeringspladserer enhver parkering af frakoblede campingvogne forbudt.

§3

De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, ændres ikke ved de i dette regulativs indeholdte bestemmelser .

§4

Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens ydre kant. Inden for tættere bebygget område i Ærø Kommune må et køretøj under 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet/ yderrabatten.

§5

Ved krydset mellem øverste Strandstræde og Kirkestræde i Marstal må køretøjer over 3500 kg standses eller parkeres i længderetningen med maksimalt halvdelen af køretøjet på fortovet / yderrabatten i forbinde lse med af- og pålæsning af varer.

§6

For langtidsparkering med lastbiler og anhængere henvises til de gamle opmarchbåse på Søby Havn og rastepladserne v. Søby Landevej og Østermarksvej/Drejet.

§7

For overtrædelse af dette regulativ pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft 24. september 2014, og samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

 

Jørgen Otto Jørgensen / Lars Rud
Borgmester                  / Kommunaldirektør

 

 

Retningslinjer for vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter langs vejene på Ærø

Udarbejdet af Jan Clausen, Kim Bang Jensen og Knud Nielsen på møde den 25. septem- ber 2008.

Generelt

Alle rabatter og grøftekanter slås én gang, - og kun én gang - i forsommeren så vidt muligt i første halvdel af juni og om efteråret i første halvdel af september.

Tidspunkterne valgt

 • for at give forårsblomstrende planter tid til at sætte frø,
 • for at især Cikorierne kan skyde og om blomstre hele sommeren
 • for at holde de høje græsarter – specielt Draphavre og Hundegræs – nede, så det ikke tager lyset fra de blomsterplanter der skal spire frem om foråret.

Særlige strækninger:

Cykelruterne

Forårsslåning én gang så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9.

Tivoli ved Ærøskøbing

Fra Tivolihjørnet og op til Tivoli 3 foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6 og efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9, og det afslåede materiale fjernes for ikke at tilføre arealet yderligere kvælstof. Denne praksis indføres for at beskytte planten Strand- loppeurt der vokser på denne strækning.

Drejet

Grøftekant og skråninger ind mod Drejskoven og langs autoværnet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9, og afslået materiale fjernes for ikke at øge kvælstofbelastningen.

Skråningen ned mod vandet: Forårsslåning så vidt muligt i tiden 25/5 – 10/6. Efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9. Derved får lave blomsterplanter rigtig fine betin- gelser. Det er samme praksis som i 2007 og 2008.

Omfartsvejen ved Ærøskøbing

For at beskytte Hulkravet Kodriver og Dagpragtstjerne i deres blomstringstid foretages slåning af rabat og skrænter efter afblomstring i tiden 10/6 – 20/6. Det afslåede materiale fjernes, undtagen på en ca. 50 m lang udvalgt strækning der skal være den samme år ef- ter år for at gøre det muligt at observere virkningerne af den ene og den anden praksis.

Derefter slås indtil 15/9 kun en smal stribe af rabatten yderst mod kørebanen sådan at Ci- korie og Okseøje (Marguerit) m. fl. får fred til deres blomstring.

Ved efterårsslåningen efter 15/9 fjernes det afslåede materiale ligeledes som ved for- årsslåningen undtagen på den samme ca. m lange strækning.

Rise Kirke, skråning mod landevejen

Der vokser Slangerod på skrænten fra kirkegårdslågen og ned til vejsvinget. For at beskyt- te denne meget sjældne plante foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 1/6 – 10/6 og efterårsslåning så vidt muligt efter 15/9.

Vejgrøfter

Alle nuværende grøfter bevares åbne for at bevare mest mulig fugtighed til planterne,

d.v.s. der foretages ikke yderligere rørlægning af åbne grøfter, men gerne genåbning af tidligere rørlagte grøfter.

Vindeballe ud for tankstationen

Engkarsen i vejrabatterne beskyttes ved at holde grøften åben for at bevare mest mulig fugtighed til planterne.

…………

Det bemærkes, at Park & Vej ikke har det nødvendige udstyr til rådighed til at varetage indsamling af afklip.

Godkendt af Teknik- og Havneudvalget den 20. november 2008.