Er du interesseret i at blive nævning eller domsmand? 
Nævninge og domsmænd betegnes under ét som lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den/de juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. At være nævning eller domsmand er en interessant opgave med ansvar og stor betydning for samfundet.

Er du interesseret i at ansøge om at blive nævning eller domsmand, kan du ansøge om dette i din bopælskommune.

I Ærø Kommune skal der udtages mindst 23 personer for perioden 2020-2023.

Du kan læse mere nedenfor.

Nederst på siden finder du det ansøgningsskema, som du skal bruge, hvis du er interesseret.

 

For at blive lægdommer skal du:

 • være dansk statsborger
 • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • være ustraffet og have valgret til folketinget
 • være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den firårige periode slutter den 31.12.2023

Der er en række personalegrupper, som på grund af deres erhverv ikke kan udtages til nævning eller domsmand. Du må ikke være:

 • minister, advokat, advokatfuldmægtig
 • ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • præst i folkekirken eller andre trossamfund

Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen.

Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at du med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som nævning eller domsmand, hvis du bliver udtaget.

Ærø Kommunes grundlisteudvalg vælger i marts 2019 hvem, der optages på grundlisten for perioden 2020-2023.

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten, skal du indsende en ansøgning inden den 22. februar 2019. Du finder skemaet nederst på siden.

Nuværende nævninge eller domsmænd skal søge igen.

Til grundlisten skal udvælges mindst 23 egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

I Ærø Kommune forventes der at være et særligt behov for personer under 30 år eller personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Alle interesserede opfordres til at søge om at blive optaget på grundlisten. Det bemærkes, at ikke alle kan være sikre på at komme på grundlisten.

Ærø Kommunes grundliste sendes til Østre Landsret som udtager et antal personer ved at trække lod mellem dem, der er optaget på grundlisten.

Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og indsende det via din digitale postkasse (e-boks) til Ærø Kommune.

Når du sender skal du vælge modtager ”Ærø Kommune > Grundliste > Nævning eller domsmand”.

Du kan også aflevere skemaet i Borgerservice eller i kommunens postkasse på Ærø Rådhus.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sekretariatet på tlf. 63525000.

I ansøgningsskemaet skal der bl.a. svares på, om du er indvandrer eller efterkommer.

Definitionen herpå er:

Man er indvandrer, hvis man er født i udlandet og opfylder følgende betingelser:

 • Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark
 • Eller der findes ikke oplysninger om forældrenes baggrund.

Man er efterkommer, hvis man er født i Danmark og:

 • Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark
 • Eller der findes ikke oplysninger om forældrene, og ansøger er udenlandsk statsborger
 • Eller ansøgers forældre er født i Danmark, men begge har et udenlandsk statsborgerskab

Bemærk, at hvis den ene af forældrene, eller begge forældre, er født i Danmark, og har fået dansk statsborgerskab, så er ansøger ikke efterkommer.

Ansøgningsskema