Status: Vejledende retningslinje Politisk status: Politisk godkendt 22-6-2011

Udarbejdelsen af den ny kommuneplan følger udarbejdelse af kommunens udviklingsstrategi, som inkluderer den lovpligtige planstrategi, der overfor borgerne forvarsler kommuneplanarbejdet. Udarbejdelsen af kommuneplanen har kørt i en åben proces, hvor borgerne via kommunens planportal på internettet har kunnet læse administrationens udkast til retningslinjer mv. inden de er besluttet politisk, for at give borgerne større indflydelse i processen. De kommentarer der er modtaget fra borgerne i tilblivelsesfasen kan ses ved at klikke på Offentlig høring i menuen til højre.

Kommuneplanforslaget blev behandles politisk af Kommunalbestyrelsen den 15-12-2010 hvorefter planen sende ud i offentlig høring i 8 uger.  Kommuneplanen er på mange områder en sammenskrivning og videreførelse af hidtidig planlægning. Det gælder både store dele af rammerne for anvendelsen af hidtidige og planlagte byzonearealer, og det gælder mange af de plantemaer, kommunen har overtaget fra amtet.

I forbindelse med udarbejdelse af kommunens første Udviklingsstrategi 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen, at følgende kriterier skal ligge til grund for en prioritering af fokusområder i den nye kommuneplan: Temaer, som kan understøtte bosætning på Ærø, og øens identitet som en velfungerende økommune. Temaer, som understøtter udviklingsstrategiens vision, og som ligger indenfor et eller flere af de seks strategiske indsatsområder.

Ud fra disse kriterier har kommunalbestyrelsen valgt følgende 7 temaer:

1. Fastsættelse af by-roller og by-udvikling i den ny kommune.
2. Planlægning af bosætningsmuligheder i det åbne land.
3. Planlægning af sommerhusområder.
4. Energiplanlægning baseret på vedvarende energi.
5. Planlægning med fokus på erhversudvkling
6. Planlægning med fokus på friluftstilbud
7. Planlægning med fokus på bevaring af kulturhistoriske værdier

Der lægges op til at en række temaer stort set overtages fra Regionplanen i denne omgang. Det drejer sig om beliggenhed af trafikanlæg, varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, udpegning af lavbundsarealer med henblik på genopretning som vådområder, varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser, varetagelse af landskabelige bevaringsværdier, sikring af geologiske bevaringsværdier og anvendelse af vandløb, søer og kystvande.

En del af disse temaer skal afspejle statens planlægning på vandmiljøområdet og naturområdet, men for indeværende er statens planlægning på disse områder under revision og forventes først færdig i 2010. Kommunalbestyrelsen finder det på den baggrund uhensigtsmæssigt, at påbegynde planlægningen indenfor ovennævnte temaer før end statens planlægning er tilendebragt. Desuden er regionplanens planlægning indenfor både naturbeskyttelse og vandmiljø af nyere dato og af en god kvalitet.

I forbindelse med Fyns Amts høring af de ærøske kommuner i forbindelse med regionplanens tilblivelse i 2005, havde Marstal og Ærøskøbing kommunalbestyrelser udtrykt følgende synspunkter, som ikke blev tilgodeset i den endelige regionplan:

 • Der ønskes mulighed for yderligere byudvikling i Søby mod vest, samt en udvidelse af retningen for byvækst mod øst.
 • Grænsen for byvækst i Ærøskøbing ønskes udvidet, så den mod øst tangerer omfartsvejen.
 • Der er ønske om at bevare muligheden for udskiftning af vindmøller i Bregninge.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde muligheden for etablering af færgeanlæg.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker at arealerne omkring amtsvejen friholdes for skovrejsning i et sådant omfang at udsigten bevares. Endvidere ønskes skovrejsningsområdet ved St. Rise flyttet ned i Rise Mose. Skovrejsningsområdet i den tidligere Marstal Kommune ønskes begrænset til den del af det foreslåede område, der er afgrænset af Græsvængevej mod nord og amtsvejen mod øst.
 • Så længe flyvepladsen ligger i Gråsten Nor, ønsker Kommunalbestyrelsen ingen vandstandshævninger i noret. Endvidere ønsker Kommunalbestyrelsen den nuværende tilstand i Noret bevaret uanset flyvepladsens fremtid. Det ønskes fastslået, at det er en samfundsmæssig nødvendighed, at der er en flyveplads på Ærø med et funktionsniveau, der opfylder øens behov.
 • Forinden endelig stillingtagen til etablering af Nationalpark i Det Sydfynske Øhav, ønsker Kommunalbestyrelsen belyst perspektiver, restriktioner og overordnet lovgivning på området, og hvilke frihedsgrader man lokalt har indflydelse på.
 • Kommunalbestyrelsen finder, at der bør fastholdes mulighed for etablering af erhvervsområde i Store Rise langs med den tidligere amtsvej. Disse synspunkter er blevet analyseret nøjere og genovervejet i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen.


Oversigt over kommuneplantillæg siden sidste vedtagelse af samlede kommuneplaner for Marstal og Ærøskøbing kommuner i 1997 er vedlagt som bilag. Alle kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med behov for lokalplanlægning, som ikke kunne indeholdes i kommuneplanens rammer.

Regionsrådet har udarbejdet Regional Udviklings Plan, som beskriver en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder, natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark består af 5 pejlemærker:

 1. Bo og leve
 2. Viden og læring
 3. Vækst og velstand
 4. Oplevelse og fritid
 5. Sammenhæng og tilgængelighed

Ærø Kommunes 6 strategiske indsatsområder relaterer til denne plan ved at understøtte region Syddanmarks pejlemærker på alle punkter. Ærø Kommune bidrager med sine særlige styrker til en øget naturturisme indenfor regionen.


Endvidere har det været nødvendigt at gennemføre en grundig analyse af mulighederne for opstilling af nye vindmøller.

 

Links