Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt Beslutningsreferat 22-6-2011

Ærø skal have en Agenda 21 strategi. Strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan kommunen i de kommende år og med et flerårigt sigte vil arbejde med tiltag, som kan fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling i kommunen. Strategien vedrører tiltag, som kommunen selv vil tage, men kan også omhandle borgerinitiativer, som det kan være relevant, at kommunen understøtter.

I vedlagte link sammenfattes strategien med forslag til indsatser, ligesom der i kommuneplanens afsnit om vedvarende energi kan ses kommunale indsatser, der understøtter strategien.

Kommunen lægger vægt på, at strategien bliver til i dialog med borgere og virksomheder og håber på at modtage gode ideer til supplerende eller alternative indsatser. Synspunkter vedrørende den lokale agenda 21 strategi indsendes samtidig med høringssvar vedrørende kommuneplanen i øvrigt.

Redegørelsen indeholder en strategi for, hvordan Ærø Kommune vil sikre:
1. Miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økono-miske forhold.

Agenda 21-strategien for Ærø Kommune er fuldt integreret i kommuneplanen.
Integrationen er foregået ved at punkt 1 og 3 belyses i det strategiske indsatsområde vedrø-rende natur og miljø, punkt 2 integreres i kommuneplanen og punkt 4 sikres gennem den folkelige debat af kommuneplanen, og punkt 5 sikres netop ved at integrere Agenda 21-startegien i kommuneplanen.

Links

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt Beslutningsreferat 22-6-2011

Miljøvurdering generelt

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af planer, der har betydning for fysiske arealer. Ved en indledende miljøvurdering af planen er der foretaget en vurdering af, hvorvidt forslag til kommuneplan har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (bl.a. kultur, trafik, befolkning og naturbeskyttelsesinteresser).

Afgrænsning af miljøvurderingen
I henhold til loven skal miljøvurderingen omfatte de ændringer og nye tiltag, som en gennemførelse af kommuneplanforslaget betyder. I forbindelse med miljøvurderingen har Ærø Kommune foretaget en scoping, dvs. en vurdering af de miljøforhold, der forventes at blive påvirket, og hvordan de skal behandles. Scopingen blev den 9. oktober 2009 sendt til høring hos berørte myndigheder.

Miljøvurderingen omfatter væsentlige miljøforhold vedr. ændringer og nye tiltag inden for følgende tema:
• Nye boligområder

Kommuneplanrammerne er i det væsentligste en sammenskrivning af de to kommuners rammer. Der er enkelte justeringer af rammerne.

For kommuneplanforslagets øvrige temaer gælder, at bestemmelserne enten er uændrede i forhold til de gældende kommuneplaner for hhv. Marstal og Ærøskøbing kommune eller er en direkte overførsel af retningslinjer fra Fyns Amts Regionplan 2005, som er relevante for kommunens myndighedsudøvelse.

De relevante retningslinjer fra regionplanen er overført uden ændringer af indhold.

Områderne er på kommuneplanniveau vurderet for de relevante påvirkninger, der kan forudsiges i dem. Der er hovedsageligt vurderet i forhold til planlægningsmæssige bindinger i og de beskyttelsesforhold, der gælder for områderne. Generelt er der ikke påpeget væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil dog i alle tilfælde ved detaljeret lokalplanlægning skulle foretages en screening, der kan afgøre, om lokalplanen skal miljøvurderes. Miljøvurderingen af kommuneplanen peger for de enkelte områder på hvilke parametre, der som et minimum bør iagttages ved lokalplanlægningen.


Byerne og landområderne
I planlægningen af byer og landområder ses der på byernes rolle og deres samspil med landområderne. Der er taget stilling til, hvor der skal være bosætning og hvilke byer, der skal udvikle sig. Der er kun planlagt egentlig byudvikling i tilknytning til Søby og Marstal. I Ærøskøbing er området medtaget som udviklingsretning. Området i Søby er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde.

Det har ikke været muligt at få de overordnede myndigheders accept af en asfaltering af landingsbanen med flyvepladsens nuværende beliggenhed i Gråsten Nor, der er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde. Fyns amt har i 2005 foretaget en udvidet undersøgelse af de tekniske muligheder for en flytning af Ærø Flyveplads ud af Gråsten Nor.

Detailhandel
Indenfor detailhandel er der ikke foretaget ændringer udover en opdatering af bestemmelserne i henhold til lovgivningen. Ændringerne findes ikke overordnet at medføre væsentlig miljøpåvirkning.

Landskab
Der er ikke i rammedelen udarbejdet nye retningslinjer

Skovrejsning
Der er ikke i rammedelen udarbejdet nye retningslinjer, skovrejsningen følger retningslinjerne i Regionplanen. Skovrejsningsarealerne justeret i forhold til de udpegede vådområder områder samt Kommunalbestyrelsen beslutning dec. 2010. De udpegede arealer svarer i HA til arealerne i Regionplanen-

Vådområder
Der er medtaget udpegninger af vådområder, der foretages ikke på nuværende tidspunkt miljøvurdering af disse udpegninger.Nye Rammeområder og byudviklingsområder


Søby
Udlæg af blandet bolig og erhvervsområde i Søby.
Det forventes ikke at medføre støjmæssige og sundhedsmæssige påvirkninger og vurderes at give anledning til en begrænset negativ påvirkning af befolkningen og sundhedstilstanden.

Den trafikale trafikbelastning, energiforbrug, vandforbrug, råstoffer, affald genanvendelse er vurderet ud fra anvendelsen i dag som landbrugsareal. Disse påvirkninger vurderes at være negative i meget begrænset omfang. Ved fremtidig planlægning skal man være opmærksom på at området er potentielt levested for bilag IV-arter. Vurdering af planens virkning på bilag IV-arterne udskydes til lokalplanlægningen for det nye område, da kommuneplanen alene fastlægger de overordnede rammer for udviklingen og det derfor ikke er muligt at vurdere de konkrete påvirkningsfaktorer af bilag IV-arterne på nuværende tidspunkt. Der opstilles ikke særskilte overvågningsprogrammer som følge af miljøvurderingen, men overvågningen skal ske i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner og administrationen af disse planer samt sektorplaner og -lovgivning i øvrigt.

Der findes inden for området beskyttede diger, disse beskyttes med bestemmelserne i den efterfølgende lokalplan.


Marstal
Nye boligområder ved Ommelsvejen, Møllevejen mv.
Udlæg af arealerne til boligbebyggelse forventes ikke at medføre støjmæssige og sundhedsmæssige problemer og vurderes at give anledning til en begrænset negativ påvirkning af befolkningen og sundhedstilstanden.

Den trafikale trafikbelastning, energiforbrug, vandforbrug, råstoffer, affald genanvendelse er vurderet ud fra anvendelsen i dag som landbrugsareal. Disse påvirkninger vurderes at være negative i meget begrænset omfang.

Områderne er omfattet af skovbeskyttelses linje. Bebyggelsens omfang og placering skal ske, så de indpasses bedst mulig i landskabet. Dette sikres i lokalplanlægning i forbindelse fra realisering af planerne.
 

Beslutning om miljøvurdering af kommuneplanen.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen skønner, at de tiltag der kan følge de begrænsende arealudlæg, ikke vil medføre negativ indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke gennemføres en videregående miljøvurdering af kommuneplanen.
Der vil dog i alle tilfælde ved detaljeret lokalplanlægning skulle foretages en screening, der skal afgøre, om lokalplanen skal miljøvurderes.

Klagevejledning vedrørende afgørelsen om miljøvurdering:
I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan De klage over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, eller hvis du mener, at regler er fortolket forkert. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K inden 4 uger fra datoen for bekendtgørelsen af denne afgørelse.

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for bekendtgørelsen af denne afgørelse. 

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Links