Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

Ærø Kommunes udviklingsstrategi

Kommunalbestyrelsen har den 15. oktober 2008 vedtaget udviklingsstrategi for Ærø Kommune 2008-2013.

Udviklingsstrategien er kernen i Ærø Kommunes virke. Her præsenteres kommunens udfordringer og den vision, de strategiske indsatsområder og de handlinger, der skal sætte skub i en positiv udvikling i kommunen.

Udviklingsstrategien har konkret indflydelse på følgende politiske beslutningsprocesser:
Udvælgelse af indsatsområder i kommuneplanen (planstrategien)
Formulering af sektorpolitikker (fx børn- og ungepolitik)
Fastlæggelse af resultatmål i rammebevillingerne
Prioritering af nedskæringer og udviklingsønsker ved budgetlægningens prioriteringsdebat.

Du kan vælge hvilke indsatsområder, som du vil vide mere om i menuen til venstre.

Opfølgning på udviklingsstrategien

Hvert forår tager kommunalbestyrelsen udviklingsstrategien op til revision: Der gøres status over hvor langt man er nået, og målene justeres om nødvendigt.

I menuen til venstre kan du vælge "planrevision", hvis du vil se den seneste opfølgning på udviklingsstrategien. 

 Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

 

Vision 2013

Ærø er et godt sted at vokse op, på én gang præget af tryghed og overskuelighed og et væld af muligheder for udfoldelse og udvikling ikke mindst i den unikke natur. Ungdomsmiljøet er trygt og spændende med et godt gymnasialt uddannelsestilbud og masser af fritidstilbud til vands og til lands. Kommunalbestyrelsens holdning er fortsat at styrke og udbygge tilbuddene på området.

Begrundelse

Ærø har gennem mange år oplevet et fald i antallet af børn og unge. Det er vigtigt for kommunen at få vendt denne udvikling. Tilflytning af børnefamilier er nøglen til at vende udviklingen. Vejen hertil baseres i høj grad på gode og velfungerende tilbud, der kan understøtte børnenes udvikling og trivsel. Dette gælder ikke kun mens børnene er små, hvor gode og fleksible pasningstilbud er en nødvendig basis, men også når de når teenageårene, hvor der skal være attraktive tilbud med sunde aktiviteter, og et miljø som forældrene trygt kan sende deres unge mennesker ud i.

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

 

Vision 2013

Færgeforbindelserne er Ærøs ene livsnerve. Færgerne har kort overfartstid, lave takster og en sådan hyppighed, at der bl.a. er mulighed for pendling fra og til øen på arbejde. Ærøs anden livsnerve er et højhastighedsfibernetværk, der forbinder alle husstande på Ærø med den internationale informationsmotorvej. 

Begrundelse

Når vi på Ærø ligger en times sejlads ude i Østersøen, og vi er for få folk til, at alle livsbehov kan opfyldes inden for øens grænser, så bliver infrastrukturen i forhold til omverdenen en vigtig brik i spillet. Den fysiske infrastruktur skal kunne flytte varer, personer og biler hurtigt og billigt til og fra hovedtrafikårerne på Fyn og Sønderjylland, og vi skal have mulighed for persontransport til og fra øen med mindre fly året rundt. Den informationsmæssige infrastruktur skal have mindst lige så god en båndbredde, som i de tæt befolkede dele af Danmark, og fibernettet skal udbredes til alle boliger på øen. 

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

Vision 2013

På Ærø har vi en velfungerende folkeskole, der hører til blandt landets bedste. Det er vigtigt for os, der sigtes mod, at det enkelte barn indgår i læringsforløb, der med en understøttende og anerkendende pædagogik tilrettelægges under hensyntagen til nyeste viden om de mange intelligenser, samt lærings- og samarbejdsprocesser.

Vi ønsker, at de ærøske skoler er med i front omkring anvendelse af ny informationsteknologi, såsom lærer-, elev- og forældreintranet, anvendelse af IT-tavler og brug af fjernundervisningskoncepter og at fagligheden fortsat styrkes ved at lærerne primært underviser i deres kompetencefag og har adgang til fornøden efteruddannelse.

Ærøs unge tilbydes uddannelse på gymnasialt niveau, og vi har navigations-skole, efterskoler, højskoler og andre tilbud, som tiltrækker unge mennesker fra hele landet. Vi har gode boliger til de studerende.

Ærøskøbing er optaget på Unescos liste over Verdens Kulturarv, og der er en blomstrende buket af kulturfestivaler på Ærø året igennem. Ærø Idrætsråd samler og koordinerer de mange gode tilbud på øen, og er et frugtbart omdrejningspunkt for de frivillige ledere.

Begrundelse

Det er et væsentligt element i potentielle tilflytteres overvejelser, at deres børn kan gå i en god og tryg folkeskole, der kan give dem optimale forudsætninger for uddannelse efter folkeskolen og livsperspektivet som sådan.

Det er også væsentligt, at der på øen fortsat er gode uddannelsestilbud på gymnasialt niveau, så børnene ikke tvinges til at flytte hjemmefra som 15-årige.

For at opretholde det nødvendige elevgrundlag for disse tilbud, er det nødvendigt at gøre dem så attraktive, at de også tiltrækker unge fra andre dele af landet.

På kultursiden skal de allerede givne ressourcer styrkes og udvikles. Det gælder kulturarven med fortidsminderne, de historiske bydele, havnemiljøerne, landsbyerne, samt Søbygaard og andre historiske anlæg i det åbne land, såvel som aktiviteter, der udspringer af vore højskoler, det frugtbare foreningsliv og øens mange traditioner.

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2011:

Vision 2013

På Ærø er der tilbud om sundhed, når du beder om det. Til alle ærøboere har vi tilbud om hjælp i hjemmet, når der er behov for det, og plads på moderne ældrecenter, når kræfterne ikke længere slår til derhjemme. Der er i kommunen etableret gode og tidssvarende tilbud til borgere med handicap.

Begrundelse

Livsstilssygdomme er et alvorligt handicap, der væsentligt forringer livskvaliteten for de personer, som rammes, og som afstedkommer en væsentlig kommunal udgift til både behandling, pleje og følgeskader. Ærø Kommune har primo 2008 godkendt en sundhedspolitik, hvis implementering kan medvirke til at forebygge disse livsstilsbetingede lidelser.

Ærø har en stor ældrebefolkning og Ærø er attraktiv som bosætningssted for folk i den tredje alder. Ønsket om moderne ældrecentre er i dag tilgodeset med et relativt stort kompleks på Østærø: Marstal Ældrecenter, og 3 mindre enheder på Vestærø: De Gamles Hjem i Rise, Gilleballehus og demensplejehjemmet Søkilden.

Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder, og den enkeltes egne ressourcer indtænkes altid i den givne hjælp. Den økonomiske ramme, normeringen og kompetencerne på kommunens ældre- og sundhedsområde skal tilpasses borgernes behov, så der også i fremtiden kan ydes en fagligt god ældrepleje på Ærø.

Der arbejdes målrettet med at imødegå de tiltagende rekrutteringsvanskeligheder på området.

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

Vision 2013

Ærø skal bevare og udbygge det eksisterende erhvervsliv. Ærø har en blomstrende mikrovirksomhedskultur med udgangspunkt i det sunde liv og forædling af lokale produkter. Øen har særlige kompetencer inden for søfart, vedvarende energi og oplevelsesøkonomi. Ærø er et af Danmarks førende maritime – formidlings og kompetence centre. Ærø er også en af Danmarks førende destination for lystsejlerturisme, og et attraktivt mål for alle former for aktiv ferie.

Ærø lever til fulde op til sloganet ”en ferie du bliver klogere af”.

Begrundelse

Det er afgørende for, at Ærø kan udvikles som en levedygtig ø, at erhvervslivet og turismen styrkes, og at bosætningen øges. Dette må ske ved, at der fokuseres på kompetencer og kvaliteter, der giver Ærø særlige muligheder.

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 15-10-2008

Vision 2013

Ærø er selvforsynende med vedvarende energi, og øen fungerer som demonstratorium for vedvarende energiløsninger og formidling af disse.

Den ærøske natur og Det Sydfynske Øhav er naturområder af international klasse, som kommunen arbejder målrettet på at sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Begrundelse

Ærø har med sin store viden, erfaring og engagement indenfor vedvarende energi gode muligheder for at kunne demonstrere overfor omverdenen at selvforsyning i et landområde ikke kun er en utopi. Indsatsen vil ud over at gavne miljøet være med til at profilere øen og tiltrække turister, erhvervsfolk og ikke mindst nye indbyggere.

Ærø er med sit landskab, sin natur, sit unikke havnemiljø og sin beliggenhed som afgrænsning af Det Sydfynske Øhav privilegeret med rammer for den enestående naturoplevelse. Det er derfor afgørende, at disse kvaliteter bevares gennem en målrettet indsats for at arealbenyttelsen bliver så skånsom som muligt.

Links

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt 20-04-2009

Ærø Kommunalbestyrelse vedtog en udviklingsstrategi i efteråret 2008 på baggrund af en række visionsmøder, borgerinddragelse og politiske drøftelser året igennem. Som en del af udviklingsstrategien besluttede kommunalbestyrelsen også, at der hvert forår skal afholdes et strategiseminar, hvor der følges op på hvor langt man er kommet med opfyldelse af strategiens mål, og hvor man drøfter eventuelle justeringer af strategien.

Kommunalbestyrelsen drøftede på strategiseminar 15. april 2009 hvor langt kommunen var kommet med realiseringen af Udviklingsstrategi 2008-2013, samt hvilke ny fokusområder, der er behov for at indarbejde.

Ved at vælge et link nedenfor kan du se hvor langt Kommunalbestyrelsen var kommet med at realisere 2013 visionerne for Ærø Kommune i foråret 2009.