Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Hovedstruktur

Hovedstrukturen er den sammenfattende planlægning for hele kommunen. Herigennem udtrykkes kommunalbestyrelsens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen, herunder udbygning med boliger og arbejdspladser, trafikbetjening, serviceforsyning, rekreative områder, landskab, natur, jordbrug og kulturhistorie.

Retningslinjer

Retningslinjerne og de områdeudpegninger, de medfører, oplyser om hvilke hensyn, kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen – samtidig med at behandlingen af ansøgninger om tilladelse eller dispensation også vil foregå på baggrund af et konkret skøn, når der er pligt til at fortage et sådant efter lovgivningen. Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for kommunens naturforvaltning og andre tiltag til nye aktiviteter mv.

Hovedstruktur og retningslinjer har vi valgt at sammenskrive under de 9 overskrifter, som kan ses i menuen til venstre.

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt 
Beslutningsreferat 22-6-2011

I planlægningen af byer og landområder ses der på byernes rolle og deres samspil med landområderne. Der tages stilling til, hvor der skal være bosætning og hvilke byer, der skal udvikle sig.

Hvor skal der være fritidsanlæg, og hvor skal der være butikker?

Er der brug for flere erhvervsområder, og hvor langt ud på landet skal vi bringe den offentlige service?

I menuen til venstre kan du finde svar på spørgsmålene, og se hvilke retningslinjer kommunalbestyrelsen har sat for udviklingen på dette område.

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Byerne

Ærøboerne har bosat sig i 3 hovedbyer, en række landsbyer og på landet. Havnebyerne er og har altid været porten til verden og har derfor naturligt været hvor de liberale erhverv, samt produktionserhverv med tilknytning til havet har samlet sig.

De tre byer er i Regionplan 2005- udpeget til lokale bymønsterbyer, hvilket betyder, at byudviklingen hovedsageligt skal ske i tilknytning til disse byer. Satsningen på et begrænset antal byer skal sikre, at allerede foretagne investeringer i byerne fortsat udnyttes bedst muligt.

Øens købstad, Ærøskøbing, er øens administrative center og hjemsted for øens sygehus. Ærøskøbings betydning som havneby og handelsby er aftagende, men den meget velbevarede middelalderby er en stor attraktion, og byen er udgangspunkt for mange turisters besøg på øen.

Marstal er øens største by og centrum for handel, erhverv og uddannelse. Marstals unikke havnemiljø danner samtidig ramme om landets travleste lystbådehavn. Byen rummer desuden potentielle arealer til industri og boliger.

Søby er værftsby og Ærøs port til Europa med færgeforbindelsen til kontinentet via Als. Søby har et uudnyttet turismepotentiale.

Landsbyerne

Landsbyerne grupperer sig fortrinsvis omkring landevejen mellem de tre havnebyer. Ærø Kommune har ikke formuleret en landdistriktpolitik, men understøtter i den udstrækning, hvor det er økonomisk muligt lokale initiativer i landsbyerne. Denne politiske indfaldsvinkel betyder, at landsbyernes rollefordeling skifter over tid: For en lille generation siden var det fx i Skovby, at tingene skete; i dag er det Bregninge, der har førertrøjen på. Ildsjæle opstår og brænder ud, og landsbyernes udvikling præges meget af lokale ildsjæle.

Det åbne land

Det åbne land danner dels erhvervsgrundlaget for en håndfuld store landbrug og dels rammerne om en tilværelse på landet for en stor gruppe livsstilslandmænd, der har den væsentligste husstandsindkomst fra et andet erhverv. Ærøs interessante landskaber og enestående natur skal bevares i et afballanceret samspil mellem benyttelse og beskyttelse.

_____________

Statslige interesser i kommuneplanen

Byzoner og sommerhusområder

 • At kommuneplanerne bidrager til en udvikling, der kommer hele Danmark til gode og sikrer balance mellem lokale interes- ser og nationale hensyn.
 • At der sker en modernisering af det eksisterende bymønster. Det fremgår af Landsplanredegørelse 2006, at udviklingen af et nyt bymønster bør basere sig på strategiske overvejelser i for- hold til en afbalanceret regional udvikling.
 • At der er forskel på land og by, og at der skal være en klar grænse mellem by og land.
 • At undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Mulighederne for byggeri ved landsbyer i landzone skal understøtte ønsker om at udvikle landdistriktet.
 • At der fortsat satses på byomdannelse, som er med til at revi- talisere den eksisterende by, og som kan reducere behovet for at tage nyt land ind.
 • At udlæg af nye erhvervsarealer ved motorvejene begrænses, og at sådanne arealer reserveres til transporttunge virksomhe- der.
 • At kommunernes planlægning og investeringer i infrastruktur spiller sammen.
 • At det funktionelt sammenhængende bybånd fra Randers til Kolding ikke må udvikle sig til et fysisk sammenhængende bybånd. Det er en national interesse, at der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne inden for det østjyske bybånd, og at der sker en samlet planlægning for by vækst og beskyttelse af landskabelige værdier og andre over ordnede interesser
 • At befolkningens adgang til friluftsområder fremmes – i by- erne og i de bynære områder herunder i bynær skov.
 • At eksisterende større sommerhusområder forbedres af hen- syn til både turismen og friluftslivet.
 • At fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så der er gode muligheder for at benytte kollektiv trafik, at cykle eller at gå.

Der foreligger ikke yderligere redegørelser, målsætninger og retningslinjer.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Redegørelse

Byvækst skal primært foregå i Marstal og Søby. Der skal være mulighed for opførelse af boliger i Ærøskøbing indenfor de eksisterende byplanrammer og i det byvækstområde, der af Fyns Amt blev fastlagt i Regionplan 2005.

Landsbyerne kan udvides i tilknytning til den eksisterende bebyggelse når det kan indpasses i det eksisterende landsbymiljø. Landsbyerne må ikke vokse sammen.

Der må ikke opføres bebyggelse i det åbne land ud over hvad der kan tillades i forbindelse med drift af landbrugsejendomme. Det er et ønske at ubenyttede landbrugsejendomme tages i brug til andet formål indenfor reglerne herom.

Der planlægges ikke byomdannelse. Det betyder, at de eksisterende havne skal bibeholdes som en kombination af erhvervshavne og lystbådehavne med skyldig hensyntagen til bevarelse af de kulturhistoriske værdier.

Retningslinjer
 

 1. Der kan kun ske egentlig byudvikling i tilknytning til Søby, Marstal og Ærøskøbing.
   
 2. Arealer der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til byzone, med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinier.
   
 3. Udlægning af nye byzonearelaer kan ske i umiddelbar tilknytning til Søby, Ærøskøbing og Marstal.
   
 4. Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer inden for de viste fremtidige byvækstområder eller byvækstretninger, hvis der kan dokumenteres et behov herfor. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over restrummeligheden inden for kommunen og af byggebehovet inden for planperioden, set i relation til den hidtidige udvikling. Det forudsættes som hovedregel, at den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.
   
 5. Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, indefra og udefter.
   
 6. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme. Ved udlæg af nye byzonearealer skal der
  redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser og jordbrugsinteresser. Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 m til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter. For større husdyrbrug foretages en konkret vurdering af den nødvendige afstand. For relevante husdyrbrug skal der indregnes udviklingsmuligheder.
   
 7. Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang kan betjenes med fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning og kollektiv trafik, og således, at der er gode adgangsforhold til den kollektive trafiks stoppesteder, herunder at der etableres stiforbindelser i fornødent omfang. Det anbefales endvidere at bredbåndsinfrastruktur kommer til at indgå som et naturligt forsyningselement på linie med kloakering, el og vand, og at kommunerne i øvrigt i forbindelse med egne gravearbejder nedlægger tomme rør til eventuel senere benyttelse for fiberfremføring.
   
 8. Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige vejnet. 
   
 9. Udlæg af arealer til ny støjfølsom arealanvendelse, der ved lokalplanlægning skal overføres til byzone, skal ske i respekt af retningslinierne for følgende emner:

  - Støj fra virksomheder
  - Støj fra rekreative anlæg
  - Støj fra veje
  - Støj fra flyvepladser
  - Støj fra vindmøller
  - Støj fra forsvarets anlæg

  I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres, at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser.
   
 10. Ærøskøbing skal fastholdes og udbygges som center for administration og sundhedsvæsen, hvorimod byudvikling bør begrænses i respekt af den unikke kulturarv, som byen repræsenterer.
   
 11. Der må opføres boliger i Ærøskøbing indenfor de eksisterende byplanrammer og i det byvækstområde, der af Fyns Amt blev fastlagt i Regionplan 2005.
   
 12. Ærøskøbing gamle havn skal beskyttes som kulturarv og friholdes for boligbyggeri. Ind- og udskibning af varer over kaj begrænses, og henvises til erhvervshavnene i Marstal og Søby. 
   
 13. Marstal skal fastholdes og udbygges som center for handel, erhverv og uddannelse. Der skal udlægges yderligere områder til boliger, men erhvervsarealerne er tilstrækkelige.
   
 14. Marstal Havn skal bibeholdes som en aktiv erhvervs- og lystbådehavn, der friholdes for boligbyggeri.
   
 15. Søbys turismepotentiale skal tilgodeses i planlægningen. Det byvækstområde der af Fyns Amt blev udlagt i Regionplan 2005 bibeholdes.
   
 16. Søby Havn skal bibeholdes som erhvervshavn med værftsindustrien som en væsentlig aktivitet. Havnen skal friholdes for boligbyggeri.
   

Links

Der foreligger ikke yderligere redegørelser eller målsætninger.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Rekreative anlæg
 

Der er sportspladser i Søby, Tranderup, Ærøskøbing, Rise, Marstal, Ommel og Græsvænge.

Der er tennisbaner i Ærøskøbing og Marstal, og beachvollybane i Marstal. I forbindelse med skolerne i Søby, Rise og Marstal er der boldbaner og atletikanlæg.

Der er opført sportshaller i Ærøskøbing og Marstal samt minihaller i Søby og Rise. Der er bowlingbane i hallen i Ærøskøbing og skydebane under rådhuset i Ærøskøbing.

Der er lystbådehavne i Søby, Ærøskøbing og Marstal med sejlklubber i alle tre havne, kajakklub i Marstal og Ærøskøbing samt faciliteter for vindsurfere i Marstal. 

Retningslinjer
 

 1. Der udlægges ikke yderligere arealer til fritidsanlæg i byerne.
   

Links

Der foreligger ikke yderligere redegørelser, målsætninger og retningslinjer.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Hovedstruktur
Ærø kommune har i samarbejde med de fynske kommuner fået udarbejdet en analyse af detailhandelen.

Der er i alt ca. 66 butikker på Ærø fordelt med 33 % på dagligvarebutikker og 67 % på udvalgsvarer. Knap halvdelen af butikkerne ligger i Marstal, mens ca. 30 % ligger i Ærøskøbing.

Koncentrationen af butikker i Marstal og Ærøskøbing er størst inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer, hvor 88 % af butikkerne inden for disse to hovedbrancher er lokaliseret. Inden for dagligvareområdet er der tale om en lidt mere decentral butiksstruktur, omend 45 % af alle dagligvarebutikker ligger i Marstal og 32 % ligger i Ærøskøbing.

Fortsat strukturudvikling
Det forventes, at de seneste mange års strukturudvikling i detailhandlen på landsplan vil fortsætte i fremtiden. Konsekvenserne skønnes at blive stadig færre og større butikker samtidig med en yderligere koncentration af udvalgsvarehandlen i de større byer.

Kommunalbestyrelsen har valgt at planlægge med udgangspunkt i en optimistisk fremskrivning af forbruget i perioden fra 2000-2007. Begrundelsen herfor er at skabe størst mulig fleksibilitet i planlægningen. Arealbehvovet skønnes at være i størrelsessordenen 1000 - 3800 m2 og være tilknyttet Marstal og Ærøskøbing.

Retningslinjer
Afgrænsningen af bymidten har til formål at danne grundlag for eventuel fremtidig planlægning for detailhandelens udvikling.

Søby
Byens detailhandel består af en brugs og en bager. Der findes ikke grundlag for udpegning af centerområde i Søby. I Søby kan der planlægges for butikker op til følgende størrelse:

Dagligvarebutikker: 500 m2

Udvalgsvarebutikker: 200 m2


Ærøskøbing 
Der har ikke i den tidligere kommuneplan for Ærøskøbing kommune været udpeget centerområde for Ærøskøbing By. Ærøskøbing afgrænsningen er valgt sammenfaldende med den gamle bydel svarende til lokalplan 9-9a området Rammebestemmelserne i kommuneplanen er ændret til C område. Inden for områderne C2- C9 kan der planlægges for butikker op til følgende størrelse:

Dagligvarebutikker: 900 m2

Udvalgsvarebutikker: 400 m2


Marstal
Afgrænsning for er overført fra regionplan 2001. Rammebestemmelserne i kommuneplanen er ændret til C område. I de tidligere kommuneplanrammer for Marstal Kommune har området ikke været betegnet som centerområde. Inden for området kan der planlægges for butikker op til følgende størrelse:

Dagligvarebutikker: 3500 m2

Udvalgsvarebutikker: 1000 m2


Der udpeges ikke områder til butikker for særligt pladskrævende varer, idet der ikke findes behov for særlige arealer hertil. Eventuelle butikker til pladskrævende varer findes i dag i erhvervsområderne og forventes fortsat at kunne placeres her.

Bymidteafgrænsningen er vist på ovenstående kortbilag. Der er ikke i kommuneplanen udpeget yderligere afgrænsning af områder til lokalcentre eller områder til særlige pladskrævende varegrupper.

Uden for bycentrene i henholdsvis Marstal og Ærøskøbing kan placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til områdets daglige forsyning. Maksimal størrelse for disse butikker er 1000 m2

_____________

Statslige interesser i kommuneplanen

Detailhandelsstruktur

At forbedre mulighederne for en decentral detailhandels- struktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer. Det forudsætter en definering af byernes rolle i det kommunale og det regionale bymønster.

 • At de eksisterende bymidter styrkes som levende og varierede handelscentre. Der skal være et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i de større byer.
 • At detailhandelsplanlægningen fremmer byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer.
 • At transportafstande til butikker begrænses, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes.
 • At arealer til butiksformål skal have god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Erhvervsstruktur

Ærøs erhvervsstruktur er præget af mange små arbejdspladser. I 2007 havde 2 / 3 af arbejdspladserne under 5 ansatte. De 5 talrigeste arbejdssteder er landbrug, handel, bygge & anlæg, hotel & restaurant og social & sundhedsvæsen.

Den største gruppe selvstændige erhvervsdrivende findes indenfor landbruget, bygge & anlæg, detailhandel samt hotel & restaurationsbranchen. Blandt lønmodtagerne er der flest ansatte i den sociale sektor efterfulgt af detailhandel, undervisning, transport, søfart, samt bygge & anlæg.

547 personer pendler ud fra Ærø for at gå på arbejde. Heraf er de 230 søfolk. 190 personer pendler til Ærø.

Der forventes ikke væsentlige ændringer i erhversstrukturen eller omfanget, så der nyudlægges ikke arealer til erhvervsformål.

Retningslinjer
 

 1. Der udlægges ikke nye erhvervsområder i Ærøskøbing og Marstal.
   
 2. Der kan opføres erhvervsbebyggelse i Søby indenfor det område, der er udpeget til blandet bolig og erhvervsområde. Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges, hvilke virksomhedstyper, der under hensyn til omgivelsernes følsomhed, kan placeres i området,
   
 3. I Marstal skal virksomheder uden tilknytning til havnen, fortrinsvis placeres i erhvervsområdet vest for Marstal by.
   
 4. Der kan ikke placeres stærkt vandforbrugende virksomheder ved Søby og Marstal.
   
 5. Der må ikke etableres nye fremstillings- og håndværksvirksomheder, som belaster omgivelserne med forurening eller trafik, i byernes centerområder. Heller ikke i eventuelle tiloversblevne bygninger fra udflyttede virksomheder.
   
 6. Retningslinjer vedrørende erhvervsvirksomheders miljøforhold er medtaget i afsnittet Erhversslokalisering og miljøbeskyttelse

Links

Der foreligger ikke yderligere redegørelser, målsætninger og retningslinjer.

 

Status: Politisk vision Politisk status: Politisk godkendt  
Beslutningsreferat 22-6-2011

Institutioner

Børneinstitutioner 

Integreret børneinstitution Mopælappen i Marstal: 14 vuggestuepladser og 56 børnehavepladser, hvoraf 12 er i udegruppe.

Marstal Børnehave: 56 pladser, hvoraf 12 er i udegruppe.

Ærøskøbing børnehave: 54 pladser hvoraf 12 er i udegruppe.

Søby Børnehave, Molevitten: 36 pladser hvoraf 12 er i udegruppe.
Endvidere er der den private institution Pippihuset i Søby, der rummer 28 børn.

Der er behov for ca. 20 dagplejepladser i Marstalområdet, 10-15 pladser i Søbyområdet og ca. 30 pladser på midtøen.

Fritidshjem Toftebo i Marstal: 63 børn indskrevet april 2009.

Fritidshjem Knasten i Ærøskøbing: 33 børn indskrevet april 2009.

Fritidshjem Skibet i Ærøskøbing: 26 børn indskrevet april 2009.

Udviklingen i antallet af 0-2-årige frem mod 2012, 2013 er relativt konstant med let faldende tendens. 
Udviklingen i antallet af 3-5-årige viser et kraftigt fald frem mod 2012, 2013 på over 20%. Sammenholdt med den eksisterende overkapacitet i antallet af pladser til denne aldersgruppe kan føre til en reduktion af kapaciteten i planperioden.

Skoler

Marstal Skole: Folkeskole 0-10. klasse med 452 elever i 2009. Skolen rummer tillige musikskole og ungdomsskole.

Rise Skole: Folkeskole 0-6 klasse med 117 elever i 2009.

Søby Skole: Folkeskole 0-6 klasse med 102 elever i 2009.

Ærø Friskole: Friskole i Ærøskøbing 0-10 klasse med 21 elever i 2009.

VUC Marstal: Almindelig HF, 2-årig og Blå HF, 3-årig

Østersøens Idrætsefterskole i Marstal med plads til ca. 55 elever.

Ærø Efterskole 8-11 klasse med plads til ca. 85 elever.

Ærø Højskole

Kunsthøjskolen på Ærø

Marstal Navigationsskole: Erhvervsskole, der uddanner og efteruddanner navigatører.
Ærø Kompetenceudviklingscenter, der afholder videreuddannelse for voksne.

Der ses et fald i antallet af elever til kommunens folkeskoler. Marstal Skole vil i løbet af få år få en stor overskudskapacitet i forhold til klasselokaler og de fysiske rammer generelt. Klassestørrelserne på Søby Skole er meget små, uden udsigt til at kunne blive større. Rise Skole ser ud til at fastholde et stabilt elevtal med relativt fornuftige klassestørrelser.

Bofællesskaber for handicappede personer

Bofællesskabet Reberbanen i Marstal har 10 lejligheder

Bofællesskabet Æblelunden i Marstal har plads til 9 beboere.

Bofællesskabet Jacobsminde i Ærøskøbing har plads til 8 beboere.

Institutioner for ældre

Marstal Ældrecenter har 52 ordinære pladser og 2 aflastningspladser. De 12 pladser er for tiden ikke bemandede.

Rise Alderdomshjem har 23 ordinære pladser.

Gilleballehus i Ærøskøbing har 20 ordinære pladser og 2 aflastningspladser.

Søkilden i Ærøskøbing er et demensplejehjem med plads til 32 beboere.

Der er i 2009 ledig kapacitet på ældreområdet. Behovet for plejepladser er stigende og behov og kapacitet forventes at harmonere i 2019.

Biblioteker

Der er biblioteker i Ærøskøbing og Marstal.

Museer

Ærø museum med afdelingerne:
Hammerichs Hus, Flaskeskibssamlingen og Søbygård.

Marstal Søfartsmuseum.

Aktivitetshuse

Aktivitetshuset i Marstal:

Der foregår forskellige aktiviteter i huset og brugere af huset er følgende foreninger:

Huset, Seniorposten, Marstal Pensionistforening, Vennerne, Ældrerådet, Walkieklubben, Ældresagen og Marstal Billardklub.

Aktivitetshuset i Søby:

Pensionisterne mødes hver mandag mellem kl. 13.30 og 16.30 og har aktivieter som strik, broderi, sang og kortspil. 

Kl. 15.00 drikkes der kaffe.

Alle pensionister er velkomne.

Huset benyttes også af hjemmeplejen, som har et kontor i bygningen.

Turist- og erhvervskontor

Der er turist- og erhvervskontor på havnepladsen i Ærøskøbing med en filial i Marstal i turistsæsonen.

Kontoret rummer ud over turistinformation og så Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Retningslinjer
 

 1. Der laves ikke yderligere arealreservation til børneinstitutioner og folkeskoler i planperioden.
   
 2. Der laves ikke yderligere arealreservation til bofællesskaber og ældreinstitutioner i planperioden.

Links

Der foreligger ikke yderligere redegørelser, målsætninger og retningslinjer.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

Landdistrikter

Den lokale aktionsgruppe i kommunen er en vigtig aktør i udviklingen af landdistrikter både inden for nye arbejdspladser, tilbud og aktiviteter i natur og kultur, der gør livet på landet i kommunen mere attraktivt.

Den lokale aktionsgruppe fordeler de midler, den får til rådighed gennem landdistriktsprogrammet, til fordel for landområdet i kommunen ud fra aktionsgruppens.

Der er et løbende samarbejde med de lokale aktionsgrupper.

Links

Der foreligger ikke yderligere redegørelser, målsætninger og retningslinjer.

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

 

Erhvervsfiskeri og akvakultur
 

Kommunerne har som noget nyt fået kompetencen til at fastsætte retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Kravet om, at der skal udarbejdes retningslinjer for anvendelse af søer, vandløb og kystvande er med den ændrede planlov overført til kommuneplanlægningen.

Benyttelsen af søer, vandløb og kystvande skal være i overensstemmelse med de kommende statslige vandplaner.

Kommuneplanen skal varetage fiskeriets erhvervsinteresser og samtidig tage hensyn til natur, miljø, kulturarv samt ønsket om udvikling i landdistrikterne. Staten ønsker, at udviklingsmulighederne for de mindre fiskerihavne sikres som grundlag for at kunne opretholde et bæredygtigt kystfiskeri og for at kunne bevare en traditionel erhvervskultur, lokale beskæftigelsesmuligheder.

Staten ønsker ligeledes at fremme udviklingsmulighederne for akvakulturanlæg samtidig med at miljøbelastningen minimeres

Retningslinier
 

Der er foreligger ikke yderligere retningslinier for området.

 

Status: Bindende ramme Politisk status: Politisk godkendt
Beslutningsreferat 22-6-2011

 

Kolonihaver
 

I Ærø Kommune findes kolonihaver i Marstal og Ærøskøbing.

Retningslinier
 

1: Nye kolonihaveområder skal placeres bynært.

Redegørelse
 

Kolonihaveområderne i Danmark blev, med vedtagelse af Lov om Kolonihaver pr. 1. november 2001, som udgangspunkt varige. Loven skulle sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med kolonihaveloven indførtes begrebet, Et varigt kolonihaveområde.

Ifølge planloven skal kommuneplanen indeholde rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen.

Det internationale kolonihaveforbund har en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger som ønske og mål. Det internationale mål kan være et pejlemærke ved fastlæggelse af lokale mål baseret på lokale behov.

Nedlæggelse af kolonihaveområder

Man må ikke nedlægge et varigt kolonihaveområde helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Nedlæggelse kan kun ske, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Inden området bliver ryddet, skal der anlægges et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det nedlagte område.