Som forening har I forskellige muligheder for at søge tilskud til jeres arbejde og aktiviteter.

Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, kurser og rejser efter folkeoplysningsloven: Det vi kalder Ærø-ordningen. .

Samtidig kan foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, søge lokaletilskud, jf. retningslinjer for tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune.

Foreninger og selvorganiserede grupper i Ærø Kommune kan søge tilskud til udvikling og materialer: Udviklings- og Materialetilskud. Der er deadline for at søge om tilskud den 1. april og den 1. november. En forening kan kun få ét tilskud pr. år.

Læs mere om at oprette en forening og de forskellige foreningstyper her. 


Der er ansøgningsfrist 1. april 2020.

Find ansøgningsskemaerne herunder eller kontakt Kulturafdelingen,
Lone Flügge, tlf. 63525000 eller lfl@aeroekommune.dk

Sammen med forenings- og kulturlivet skaber vi oplevelser og livskvalitet for borgere og tilrejsende året rundt.

Vi er til for at forenings- og kulturlivet fremover fortsat er de bærende kræfter for at borgere og besøgende på Ærø har adgang til et hav af kultur-, fritids-, motions- og foreningsoplevelser:
Ærø- oplevelsernes ø!

Værdigrundlag:
Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er til for at sikre retning og prioritet i kommunens arbejde på Folkeoplysnings- og kulturområdet.

Kultur- og socialudvalget reagerer dynamisk på forslag og idéer fra Ærø Folkeoplysnings-, fritids- og kulturliv. Omvendt agerer Kultur- og socialudvalget samt administrationen på nye muligheder for at udvikle områderne. vi tilegner os derfor det fornødne overblik og er altid på forkant med udviklingen inden for kulturområdet således, at vi i en synergibevægelse præger og præges af kulturlivet.
Vi tilstræber, at Folkeoplysnings- og kulturpolitikken sikre retning og prioritet i kommunens forvaltning herad ved at anvende visionen om at sikre livskvalitet, glæde, berigende aktiviteter samt et levende lokalsamfund som målestok for det politiske prioritering. Vi vil arbejde for at kommunens tildelte ressourcer har en afsmittende effekt på lokalsamfundet i form af oplevet livskvalitet. Det er et præmis, at effekterne af en given indsats fra kommunens side skal stå i et rimeligt forhold til effekterne/resultaterne i form af nytteværdi for borgerne.

 

Foreninger, som kan få tilskud til aktiviteter, medlemstal, kurser og rejser efter folkeoplysningsloven: Ærø-ordningen, skal være godkendt som folkeoplysende foreninger.

Det kan være foreninger med aktiviteter, fx idrætsforeninger, kulturelle foreninger og Spejdere samt foreninger med voksenundervisning (aftenskoler).

Alle foreninger, der godkendes om folkeoplysende foreninger, skal indhente børneattest.

Find ansøgningsskemaer og retningslinjer her:

Læs mere om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Foreningshåndbogen.

Foreninger som I ønsker at søge tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune efter Folkeoplysningsloven kan søge lokaletilskud efter Retningslinjer for lokale tilskud.

 

Foreninger og selvorganiserede grupper i Ærø Kommune kan søge tilskud til udvikling og materialer. Der er deadline for at søge om tilskud den 1. april og den 1. november. En forening kan kun få ét tilskud pr. år.

Beløbet fordeles efter følgende principper:

 • Der er i alt afsat 135.000 kr. til udviklings- og materialetilskud
 • En forening kan max. få udbetalt 8.500 kr. i tilskud pr. år.
 • Der skal være en egenbetaling på 50 %.
 • Materialetilskud kan søges til alle aktiviteter i foreningen og der bliver ikke differentieret mellem aldersgrupper.
 • Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget.
 • Tilskuddet kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper, som ikke hører under Ærø-ordningen.

Der kan kun søges om udviklings- og materialetilskud til forventet udvikling samt indkøbt materiale for indeværende år, dog kan der også søges tilskud til materialer som der er indhentet tilbud på.

Godkendte aftenskoler kan søge tilskud til folkeoplysende voksenundervisning efter retningslinjerne for tilskud.   

Retningslinier for tilskud til undervisning i  Ærø Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning

1.

Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter lovens kapitel 4: tilskud til undervisning, ind­ gives til folkeoplysningsudvalgets sekretariat senest den 1. november året før.

Ansøgning kan indgives af en folkeoplysende forening med vedtægt. Foreningen skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed,
 • have en bestyrelse som består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne, der står bag foreningen,
 • give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen, tilbyde en virksomhed, der skal stå åben for alle, være hjemmehørende i tilskudskommunen og
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

2.

På grundlag af foreningens "maksimale løntilskud" i det seneste kendte år, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår

Tilskuddet ydes til aflønning m.v. af lærere og ledere. Aflønning m.v. skal være i over­ ensstemmelse med de regler, der udarbejdes efter§ 52 i folkeoplysnings loven.

I særlige tilfælde kan der foretages en regulering af det "maksimale løntilskud", f.eks. hvis foreningen dokumenterer en kraftig vækst eller ved en opdeling/sammenlægning af aftenskoler.

Ved nye aftenskoler bevilges tilskudstilsagn på baggrund af en konkret vurdering af fremsendt budget.

3.

Tilskud til kredse, der ikke selv forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemreg­ ningskonto i kredsens navn.

Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen.

Efter behov kan kredsen selv indsætte beløb på kontoen. Kredsen modtager hver måned et kontoudtog.

4 .

Såfremt oplysningsforbund, hvis landsorganisation modtager statstilskud, ønsker, at Mar­ stal Kommune forestår udbetaling af leder/lærerløn, betales en afgift svarende til Marst al Kommunes udgifter til Kommunedata samt porto.

5.

Senest den 1. april hvert år indberetter den enkelte forening for det senest afsluttede undervisningsår: deltagerantal, deltagertimer og undervisningstimer fordelt på emner samt fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og deltagere med han­ dicap i relation til et konkret emne.

Desuden aflægges regnskab for tilskud, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling samt at 10 % af beløbsrammen er anvendt til debatskabende aktiviteter.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at indberetning foretages på et af udvalget god­ kendt skema.

Rigtigheden af indberetning bekræftes ved underskrift af kredsens ansvarlige, leder og revisor.

6.

Senest den 1. april hvert år fremsender den enkelte kreds dokumentation for den samle­ de lønudbetaling. Dokumentationen skal godtgøre:

 • at 90 % af det kommunale tilskud til almen undervisning, studiekredse og foredrag højest udgør 1/3 af den samlede leder- og lærerløn, (et foredragshonorar kan højst svare til lønnen for 6 undervisningstimer).
 • at 90 % af kommunens tilskud til undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne højest udgør 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn
 • at 90 % af det samlede tilskud til instrumentalundervisning højest udgør 5/7 af udgif­ ten til aflønning af leder og lærere samt
 • at der ikke er ydet tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag der indeholder agitation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro samt til spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed eller til emner om fremstilling af alkoholi­ ske drikke

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at indberetning foretages på et af udvalget god­ kendt skema.

Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af kredsens ansvarlige, leder og revisor.

7.

Foreninger, der modtager t ilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter under­ visningens start oplysning om navn og cpr.nr. samt fag, timetal og startdato på personer, der ikke er bosiddende i Marstal Kommune.

Der er indgået aftale med Ærøskøbing Kommune om undladelse af mellemkommunal refusion, hvorfor oplysningerne ikke skal indhentes for personer derfra.

8 .

Foreningerne skal, overfor folkeoplysningsudvalget, gennem vedtægter eller lignende, dokumentere deltagerindflydelsen.

9 .

Foreningerne skal, overfor folkeoplysningsudvalget, dokumentere, at den er hjemmehø­rende i Marstal og dokumentere, hvem der med bopæl i Marstal Kommune er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget kan efter indstilling fra kredsen godkende, at dette ansvar vare­ tages af en bestyrelse.

10.

Tilskud til pensionisters deltagelse i undervisning i henhold til lov om folkeoplysning ydes med 50% af kursusafgiften til et kursus pr. kalenderår.

Dette tilskud ydes kun til personer, der oppebærer en social pension. Udbetaling sker i Rådhusbutikken mod forevisning af kvittering.

11.

Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning, ind ives til folkeoplysningsudvalget se­ nest den 1. november for det efterfølgende kalenderar.

Driftstilskud til  leje af undervisninglsokaler kan kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed.

Tilskuddet udbetales, når behørig dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes til forvaltningen. På anmodning udbetales a conto.

Tilskud ydes i h.t. folkeoplysningsbekendtgørelsens §§ 16 og 17.

12.

såfremt mere end 20% af et holds undervisningstimetal læses udenfor Ærø skal dette forudgående godkendes i folkeoplysningsudvalget.

13.

Revidering af disse retningslinier kan ske, når mindst 5 af folkeoplysningsudvalgets med­ lemmer ønsker det.

14.

Disse retningslinier træder i kraft pr. 1. januar 2006.

 

Godkendt i sammenlægningsudvalget den 7. september 2005

Karsten Landro  /Jørgen Otto Jørgensen
Borgmester        / Borgmester

Blanketter og afregningsskemaer findes her.

 

Ærø Kommune uddeler to gange årligt tilskud til det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18.

Der er ansøgningsfrist i maj og november måned.

 • Tilskud kan ydes til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde
 • Tilskuddet skal fungere som en støtte til konkrete frivillige aktiviteter.

Støtten kan søges af foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper samt støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.

Læs mere om §18-støtte her.