Ærø Kommune har afsat en mindre pulje til støtte til internationalt samarbejde.

Formål:
Ærø Kommune ønsker at fremme samarbejdet mellem borgere på Ærø og i udlandet, herunder at understøtte mulighederne for samspil på tværs af landegrænserne, og stimulere til internationale aktiviteter til gensidig inspiration.

Målgruppe/ansøgningsberettigede:
Skoler, kommunale institutioner og foreninger.

Kriterier:
Ansøger skal være hjemmehørende på Ærø.
Den grundlæggende betingelse for tilskud er, at arrangementet, hvortil der søges tilskud, kan fremme det gensidige kendskab, den gensidige forståelse og samhørighedsfølelsen på tværs af landegrænserne.

Der skal foreligge et egentligt støttebehov, således at arrangementet ikke eller kun vanskeligt vil kunne gennemføres uden tilskud.

Arrangementet skal indeholde en perspektivering til en større europæisk sammen-hæng.

Der kan ikke ydes tilskud til arrangementer, der primært har et kommercielt formål, eller som primært har til formål at give deltagerne en turistmæssig oplevelse.

Formalia:
Der kan maksimalt søges om 10.000 kr.

Ansøgning fremsendes til Kultur- og Socialudvalget til behandling på førstkommende udvalgsmøde.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind efter ”først til mølle-princippet”.