Her vil du kunne finde forskelligt materiale, som har med folkeoplysning at gøre, bl.a. information om Ærø-ordningen, lokaletilskud, udviklings- og materialetilskud, udlån af lokaler mm.

Her vil du kunne finde forskelligt materiale, som har med folkeoplysning at gøre, bl.a. information om Ærø-ordningen, lokaletilskud, udviklings- og materialetilskud, udlån af lokaler mm.

Udviklings- og materialetilskud til frivillige foreninger
Foreninger og selvorganiserede grupper i Ærø Kommune kan 1 gang om året søge tilskud til udvikling og materialer. Der er deadline for at søge om tilskud den 1. april og den 1. november. En forening kan kun få ét tilskud pr. år.

Beløbet fordeles efter følgende principper:

  • Der er i alt afsat 135.000 kr. til udviklings- og materialetilskud
  • En forening kan max. få udbetalt 8.500 kr. i tilskud pr. år.
  • Der skal være en egenbetaling på 50 %.
  • Materialetilskud kan søges til alle aktiviteter i foreningen og der bliver ikke differentieret mellem aldersgrupper.
  • Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget.
  • Tilskuddet kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper, som ikke hører under Ærø-ordningen.

 Der kan kun søges om udviklings- og materialetilskud til forventet udvikling samt indkøbt materiale for indeværende år, dog kan der også søges tilskud til materialer som der er indhentet tilbud på.

Ansøgningsskemaerne findes på her under Folkeoplysning eller ved henvendelse til;

Kulturafdelingen, Lone Flügge, tlf. 6352 5000 eller lfl@aeroekommune.dk

Sammen med forenings- og kulturlivet skaber vi oplevelser og livskvalitet for borgere og tilrejsende året rundt.

Vi er til for at forenings- og kulturlivet fremover fortsat er de bærende kræfter for at borgere og besøgende på Ærø har adgang til et hav af kultur-, fritids-, motions- og foreningsoplevelser:
Ærø- oplevelsernes ø!

Værdigrundlag:
Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er til for at sikre retning og prioritet i kommunens arbejde på Folkeoplysnings- og kulturområdet.

Kultur- og socialudvalget reagere dynamisk på forslag og idéer fra
Ærø Folkeoplysnings-, fritids- og kulturliv. Omvendt agerer Kultur- og socialudvalget samt administrationen på nye muligheder for at udvikle områderne. vi tilegner os derfor det fornødne overblik og er altid på forkant med udviklingen inden for kulturområdet således, at vi i en synergibevægelse præger og præges af kulturlivet.
Vi tilstræber, at Folkeoplysnings- og kulturpolitikken sikre retning og prioritet i kommunens forvaltning herad ved at anvende visionen om at sikre livskvalitet, glæde, berigende aktiviteter samt et levende lokalsamfund som målestok for det politiske prioritering. Vi vil arbejde for at kommunens tildelte ressourcer har en afsmittende effekt på lokalsamfundet i form af oplevet livskvalitet. Det er et præmis, at effekterne af en given indsats fra kommunens side skal stå i et rimeligt forhold til effekterne/resultaterne i form af nytteværdi for borgerne.

Der kan søges om lokaletilskud jf. retningslinier for tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune.

Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Der kan søges om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning jf. retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til foreninger på Ærø.

Blanket til brug for ansøgningen:

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning