Har du fået ophørt din sygedagpengeydelse inden du har modtaget en afgørelse inden for de sidste tre år? Så se her:

Øster Landsret afsagde den 04. maj 2018 en dom, som kan have betydning for din afsluttet sygedagpengesag i Job – og voksencenter Ærø.

Dommen præciserer at kommunerne ikke har lovhjemmel til at afslutte en borgers sygedagpenge udbetaling med tilbagevirkende kraft, men først når man som borger, har modtaget en afgørelse på ophør af sygedagpenge, kommunen ophøre udbetalingen af ydelsen.

Som konsekvens af dommen og praksisændringen skal kommunerne tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge efter tidligere praksis er standset med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor det er dokumenteret, at den sygemeldte ikke længere var uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Forældelse

Der skal ved behandlingen af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. Den løbende udbetaling af sygedagpenge forældes efter tre år. Fristen for forældelse regnes successivt (løbende) fra det tidspunkt, hvor hver enkelt ydelse kunne have været krævet betalt, det vil sige fra forfaldstidspunktet.

Ankestyrelsen har fastsat datoen for Østre Landsrets dom, som skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen. Det betyder, at dit krav om sygedagpenge kan være forældet, selv om du mener, at ydelsen er ophørt før du har modtaget en afgørelse længere tilbage end 3 år før den 4. maj 2018, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været suspenderet

Det betyder, at krav på sygedagpenge, hvor du mener at ydelsen er ophørt før du har modtaget en afgørelse længere tilbage end 3 år før den 4. maj 2018 er forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været suspenderet.

På den baggrund vejleder vi nu lokalt om muligheden for at du kan henvende dig. Hvis du mener at du har fået lukket din ydelse på sygedagpenge, inden du har modtaget en afgørelse indenfor de seneste 3 år, er du velkommen til at henvende dig til Fagkoordinator Susan Ann Henderson på Job- og voksencenter Ærø på tlf.. 6352 5679. Vi vil så i lyset af Østre landsrets dom undersøge om det er tilfældet for dig og give dig en afgørelse på dette.

Læs mere:

Læs seneste pricip afgørelse nr. 40-18 fra Ankestyrelsen og resume´af dommen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202319