Sagsbehandlingstider Job-og Voksencenter Ærø.

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

 • Behandle spørgsmål om hjælp, så hurtigt som muligt, med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken​
 • Fastsætte frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

For at overholde sagsbehandlingstiden, forudsættes det, at:

 •  at ansøgningen er udfyldt korrekt
 •  at ansøgningsfrist er overholdt
 •  eventuel påkrævet dokumentation er fremskaffet

 

Generelle frister for sagsbehandlingstider

Sagstyper Mål for sagsbehandlingstid Retsgrundlag
Klager over afgørelser ( og Genvurdering af afgørelser) 4 uger Lov om retssikkerhed og administration
Aktindsigt i egen sag ( Part i sagen) 7 hverdage Forvaltningsloven

 

Kommunens udbetalinger Mål for sagsbehandlingstid Retsgrundlag
 • Løntilskud: refusion til arbejdsgiver
 • Behandling af andmodning om udbetaling af tilskud til hjælpemidler.
 • Når du lægger ud for en bevilling og kommunen refundere beløbet.
 • Voksenlæring - refusion til arbejdsgivere.
 • Tilskud til mentor på virksomheder.
 • Tilskud til personlig assistance.
3 uger Blandet lovgivning

 

 

Retsgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger

Kap. 8 § 22: Afgørelse om tilbud om:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktid
 • Ansættelse med løntilskud
14 hverdage Ingen bemærkninger
§22: Afgørelse om ansættelse med løntilskud når borgeren skal i fleksjob 1 måned Ingen bemærkninger
§44: Afgørelse om forlængelse af virsomhedspraktikperioden 14 hverdage Ingen bemærkninger
§51: Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud når borgeren er førtidspensionist 2 måneder Ingen bemærkninger
§69 og 70: Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for fleksjob er tilstede 6 måneder Ingen bemærkninger
§73b: Afgørelse om tilbud om selvvalgt uddannelse 14 hverdage Ingen bemærkninger
§73c: Afgørelse om tilbud hos anden aktør 1 måned Ingen bemærkninger
§74: Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser samt mentorordning for personer i fleksjob 14 hverdage Ingen bemærkninger
§74, 76 og 77: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, personlig assistance samt nødvendige merudgifter 1 måned Ingen bemærkninger
§76 og 77: Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale 14 hverdage Ingen bemærkninger
§78: Afgørlse om støtte til mentorordning 14 hverdage Ingen bemærkninger
§82: Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse 14 hverdage Ingen bemærkninger
§99: Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud 14 hverdage Ingen bemærkninger
§100: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning når borgeren er i ordinær beskæftigelse 1 måned Ingen bemærkninger
§101: Agørelse om støtte til mentorordning, når borgeren er i ordinært beskæftigelse 1 måned Ingen bemærkninger

 

 

Retsgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik

Sagstype Mål for sagsehandlingstid Bemærkninger
§ 46: Afgørelse om hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering, fx uddannelse, omskoling mv. er til stede 3 måneder Ingen bemærkninger
§65: Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 6 måneder Ingen bemærkninger

 

 

Retsgrundlag: Lov om integration af udlændinge

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§23: Afgørelse om tilbud om 
 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktid
 • Ansættelse med løntilskud
14 hverdage Ingen bemærkninger
§23a: Afgørelse om tilbud om 
 • Korte vejlednings- og afklaringsforløb
 • Særlig tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
1 måned Ingen bemærkninger
§23b: Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktikplads 1 måned Ingen bemærkninger
§23c: Afgørelse om tilskud om ansættelse med løntilskud 1 måned Ingen bemærkninger
§23d: Afgørelse om tilbud om mentorfunktion 1 måned Ingen bemærkninger
§ 34: Afgørelse om hjælp til
 • Deltagelse i særlige forløb
 • Transport
 • Værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning
 • Særlige undervisningsmaterialer
 • Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler
14 hverdage Ingen bemærkninger

 

 

Retsgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv mm.

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§10: Afgørelse om personlig assistance til hadicappede i erhverv mm. 1 måned Ingen bemærkninger

 

Svarfrister Ydelser

 

Retsgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§23: Ansøgning om uddannelseshjælp 15 hverdage Ingen bemærkninger
§25: Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv
beskæftigesesindsats § 12 følger:
Ydelsescenteret i kommunen
skal give jocenteret meddelelse om
hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller
uddannelseshjælp bevilges kontanthjælp
henholsvis uddannelsehjælp.
Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 1
5 hverdage efter første henvendelse til
kommunen om hjælp.
§27 og 27a: Hjælp til visse persongrupper 1 måned Ingen bemærkninger
§34: Ansøgning om støtte 1 måned Ingen bemærkninger
§34a: Ansøgning om støtte til nødvendige undervisningsmaterialer ifm. studiestart 1 måned Målgruppen er unge under 30 år
der forud for påbegyndelsen af uddannelsen
har modtaget uddannelseshjælp som
​enlig forsørger.
§34b: Ansøgning om særlig støtte til deltagerbetaling ifm. start på nødvendig almen voksenuddannelse og almen gymnasiale uddannelser som enkeltfag til personer, der modtager uddannelseshjælp efter §23 1 måned Det er en forudsætning at deltagelsen i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg.
§74-74i: Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med visitation til fleksjob 2 uger Ingen bemærkninger
§81: Ansøgning om enkeltudgifter  14 hverdage Ingen bemærkninger
§82: Ansøgning om sygebehandling mv.  1 måned Ingen bemærkninger
§83, stk, 1: Ansøgning om hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 19 år 1 måned Ingen bemærkninger
§83, stk 2: Ansøgning om hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver 1 måned OBS på at statsforvaltningen også i nogle tilfælde yder denne bistand og aktiv loven er subsidiær til dette.
§84: Ansøgning om hjælp til at udgifter til at forsørge et forældreløst barn 1 måned Ingen bemærkninger
§ 85 stk. 1: Ansøgning om hjælp til flytning 14 hverdage Ingen bemærkninger
§85 stkl, 2: Ansøgning om efterlevelseshjælp 4 uger Ingen bemærkninger

 

Retsgrundlag: Repatrieringsloven

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§§7-11: Ansøgning om hjælp til repatriering mv. iht. repatrieringsloven 1 måned Ingen bemærkninger

 

Retsgrundlag: Lov om integration af udlændinge i Danmark

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§35: Ansøgning om enkeltudgifter 14 hverdage Ingen bemærkninger
§36: Ansøging om sygebehandling mv.  1 måned Ingen bemærkninger
§37, stk. 1: Ansøgning om hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år 1 måned Ingen bemærkninger
§37 stk. 2: Ansøgning om hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen 1 måned Ingen bemærkninger
§38: Ansøgning om hjælp til udgifter til at forsørge et forlældreløst barn 1 måned Ingen bemærkninger
§39:  Ansøgning om hjælp til flytning 1 måned Ingen bemærkninger

 

Retsgrundlag: Lov om individuel boligstøtte

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§§54-57: Ansøgning om beboerindskudslån 4 uger Ingen bemærkninger
§§65-68: Ansøgning om beboerindskudslån til flygtninge 4 uger Ingen bemærkninger
§ 70: Ansøgning om garanti 4 uger Ingen bemærkninger

 

Retsgrundlag: Lov om sygedagpenge

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§§6 og 38: Ansøgning om sygedagpenge ved sygdom til lønmodtagere 3 uger Ingen bemærkninger
§§ 41 og 43: Ansøgning om sygedagpenge ved sydom til selvstændige erhvervsdrivende 3 uger Ingen bemærkninger
§§56 og 58: Ansøgning om aftale om refusion til arbejdsgiver fra første sygedag ved kronisk lidelse 1 måned Ingen bemærkninger

 

 

Retsgrundlag: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
§9: Ansøgning om særlig uddannelsesydelse 15 hverdage Perioden bevilges af Jobcentret og ydelsen søges i borgerservice

 

Retsgrundlag: Lov om Social Service

Sagstype Mål for sagsbehandlingstid Bemærkninger
Husvilde §80 Senest samme dag efter ansøgning Ingen bemærkninger
Socialpædagogisk støtte §85 Senest 4 uger efter ansøgning om hjælp efter §85 modtager borgeren en afgørelse Hjælp vil som udgangspunkt kunne etableres/ændres med 7 hverdages varsel. Såfremt det aftalte mødetidspunkt afviger væsentlig orienteres borgeren.
Borgerstyret personlig assistance §96 Senest 8 uger efter ansøgning om hjælp modtager borgeren en afgørelse. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borger er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, hvorimod arbejdsgiveransvaret kan overdrages til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed
Ledsagerordning samt kontaktpersonordning til døvblinde !!97 og 98 Senest 4 uger efter ansøgning om hjælp efter §97 og §98 modtager borgeren en afgørelse Ingen bemærkninger
Merudgiftsydelse § 100 Senest 8 uger efter ansøgning om merudgiftsydelse, modtager borgeren en afgørelse Ingen bemærkninger
Stofmisbrugsbehandling §101 Senest 2 uger efter ansøgning om hjælp modtager borgeren et behandlingstilbud, jf. Behandlingsgarantien Ingen bemærkninger
Beskyttet beskæftigels og aktivitets- og samværstilbud §§ 103 og 104 Senest 8 uger efter asnøgning om dagtilbud, modtager borgeren en afgørelse. Ændring af dagtilbud vil kunne ske med 1 måneds varsel
Botilbud efter §105 ( alm. Boliglov) med §85 støtte Senest 12 uger efter ansøgning om hjælp til botilbud modtager borgeren en afgørelse Hjælp vil som udgangspunkt kunne etableres herefter, og afhængig af ventetiden på bevilgede tilbud
Midlertidig og længerevarende botilbud §§107 og 108 Ansøgning behandles i Svendborg kommunes visitationsudvalg. Ansøgninsfristen følger Svendborg kommunes sagsbehandlingstid er på området Svendborg kommunes 
Krisecentret og Herberg/forsorgshjem §§ 109 og 110 Forstandere på krisecentre og herberg/forsorgshjem har lovgivningsmæssig myndighedskompetance på Ærø kommunes vegne til at indskrive og udskrive borgere Du vil kunne opholde dig her mod betaling. Betalingens størrelse vurdere ud fra borgers økonomisk situation
Støtte til køb af bil/reparation af særlig indretning §§112-114 Sagsbehandlingen, herunder afgørelser, varetages af Svendborg kommune, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Ansøgningsfristen følger Svendborg kommunes sagsbehandlingstider på området.

pr 28.11.2018 tilstræbes en behandlingstid på 12 måneder

SH/MBP/MAV