Vådområder på Ærø

Regeringen har med den såkaldte Fødevare- og Landbrugspakke besluttet, at der skal etableres kvælstofvådområder i Danmark i perioden frem til 2021. I perioden skal der etableres omkring 14.000 hektar vådområder med en samlet effekt på 1.250 tons kvælstof. Staten planlægger at afsætte i alt 1,6 mia. kroner til indsatsen. Formålet er at begrænse udledningen af kvælstof fra landbrugsarealer til sårbare havområder.

Vådområder er et af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv. I hovedoplandene til Det Sydfynske Øhav og til Lillebælt, Fyn skal der fjernes hhv. 35 tons og 69 tons kvælstof. For vandoplandet til Det Sydfynske Øhav svarer det til, at der skal etableres omtrent 350 hektar vådområder og for Lillebælt, Fyn skal der etableres 690 hektar vådområder.

Kort: Beliggenhed af vådområdeprojekter i Ærø Kommune. Projektet i Vitsø Nor er gennemført af Fyns Amt og staten i 2019. De øvrige otte projekter er kommunen i gang med at forundersøge.

De bedst egnede steder at placere et vådområde er på lavtliggende områder, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Vådområder opstår, når man hæver vandstanden i en mose eller i et vandløb, så den omkringliggende jord bliver vandmættet. Her vil opstå iltfrie forhold, som gør at visse jordbakterier kan omsætte kvælstof til frit kvælstof. Kvælstoffet frigives efterfølgende til atmosfæren, som for størstedelen i forvejen består af frit kvælstof. Derfor belastes vandmiljøet mindre.

I samarbejde med staten og lodsejerne er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vådområdeprojekterne.

I øjeblikket undersøger kommunen mulighederne for at etablere vådområder otte steder på Ærø. Det drejer sig om følgende projekter:

Ærø Kommune har yderligere undersøgt mulighederne for at etablere to vådområdeprojekter ved hhv. Møllesø Renden og i Gråsten Indernor. Projekterne er dog ikke gennemført, fordi det i Møllesø Renden ikke var muligt at indgå frivillige aftaler med lodsejerne og på grund af tekniske årsager i Gråsten Indernor.

Fyns Amt og Staten har i 2009 gennemført det 112 hektar store vådområdeprojekt ved Vitsø og Søbygård beliggende syd for Søby. 

Har du spørgsmål til Ærø Kommunes vådområdeprojekter, er du velkommen til at kontakte biolog Terkel Broe Christensen på telefon: 30 17 54 38 eller på mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk.