Her kan du finde aktuelle regulativer vedrørende energi, natur, miljø og klima.

 

I medfør af § 20 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktivi-teter1, fastsætter Ærø Kommune:

§ 1.Anvendelse af gaskanoner skal ske under hensyn til omgivelserne.

Stk. 2. På alle arealer skal anvendelse af gaskanoner ske under iagttagelse af det forhold, at fugleflokke bedst skræmmes ved anvendelse af pauser og varierende virkemidler.

§ 2.Inden for 600 m fra boligers udendørs opholdsarealer i byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme, må gaskanoner ikke anvendes.

Stk. 2 Afstanden måles fra nærmeste bebyggelses skelgrænse

Stk. 3. Mellem 600-1000 m fra byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme, må gaskanoner kun anvendes når der skydes bort fra boligområder i en vinkel på mindst 60° mel­lem skudlinjen og den gennemsnitlige tangent (kurvekorrektion) til boligområdets afgrænsning.

§ 3.Gaskanoner må ikke anvendes mellem solnedgang og solopgang.

Stk. 2. Brug af gaskanoner inden for 1000 m fra byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme må ikke ske

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Fredag 17:00 - 07:00
Lørdag 14:00 - 07:00
Søn- og helligdage Hele døgnet

 

§ 4.I forhold til boliger i den øvrige del af landzonen gælder afstandskravene og skydetiderne i §§ 2-3.

Stk. 2. Kravene kan dog fraviges, hvis de berørte beboere giver samtykke hertil.

§ 5.Skudintervallet skal være mindst 10 minutter. Der tillades ikke dobbeltskud.

§ 6.Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra ovenstående bestemmelser.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige belastende tilfælde meddele yderligere krav.

§ 7.Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser meddeles forbud mod drift. Stk. 2. Politiet inddrages i nødvendigt omfang i sagen. I straffesager indstilles til bøde.

§ 8.Nærværende regulativ og afgørelser efter dette kan ikke påklages til anden administrativ myn­dighed.

§ 9.Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 1.Således vedtaget af Økonomiudvalget den 30. maj 2017

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener, som kan føre til naboklager. Ærø Kommune har derfor udarbejdet følgende regulativ for hønsehold i byzone og sommerhusområder.

§ 1 Lovgrundlag.

Regulativer er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 2 Gyldighedsområde.

Stk. 1. Forskriften er gældende for hønsehold i byzone og sommerhusområder i Ærø Kommune.

Stk. 2 Såfremt der i en gældende byplansvedtægt, lokalplan eller servitut er bestemmelser om hønsehold, skal disse også fortsat overholdes.

§ 3 Regler for indretning og drift af hønsehold.

Stk. 1. Hønseholdet må maksimalt bestå af 10 høner uanset størrelse og eventuelt 1 hane.

Stk. 2. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus samt en hønsegård. Hvis hønsene færdes udenfor hønsegården, skal hønsenes frie færden sikres begrænset til grundejerens ejendom.

Stk. 3. Hønsegården skal være etableret mindst 2,5 meter fra naboskel, og hønsehuset skal opfylde krav om placering på grunden jævnfør bygningsreglementets krav herom.

Stk. 4. Ved hold af hane skal hønseholdet holdes inde i et mørklagt hønsehus fra 19.00 indtil kl. 7,00 mandag til fredag og indtil kl. 8,00 på lørdage samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.

Stk. 5. I perioden april – november kan hønseholdet udvides med kyllinger. Der må til enhver tid kun være en hane i hønseholdet, der kan gale.

Stk. 6. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødningen skal enten opbevares i en lukket beholder indtil bortskaffelse kan finde sted, iblandes jorden til gødningsformål eller tilsættes komposten i en lukket kompostbeholder.

Stk. 7. Hønseholdet må ikke fodres på en måde, så det tiltrækker rotter eller andre skadedyr. Foderet skal opbevares i tætte, lukkede beholder.

§ 4 Påbud og forbud.

Stk. 1. Hvis hønseholdet giver anledning til væsentlige gener, kan Ærø Kommune give påbud om afhjælpende foranstaltninger

Stk. 2 Kan generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af regulativet, kan Ærø Kommune nedlægge forbud mod hønseholdet, herunder hanehold.

§ 5 Klage og dispensation.

Stk. 1. Ærø Kommunes afgørelse i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunen kan efter skriftlig ansøgning meddele dispensation fra reglerne i denne forskrift, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 3. Teknisk Afdeling har kompetence til at træffe afgørelser i henhold til regulativets bestemmelser.

§ 6 Overtrædelse af regulativet.

Stk. 1 Overtrædelse af regulativets § 3 og afgørelser truffet af Ærø Kommune i medfør af § 4 kan straffes med bøde efter den i §1 nævnte bekendtgørelse.

§ 7 Ikrafttrædelse.

Stk. 1 Regulativet træder i kraft den 1. november 2017. Eksisterende fjerkræ- og fuglehold skal dog først indrettes og drives i overensstemmelse med regulativet senest 6 måneder efter ikrafttrædelse.

Regulativet er vedtaget af Økonomiudvalget den 5. oktober 2017.


 
 

Retningslinjerne gælder restaurationer, der ønsker at have udeservering på det offentlige vejareal (vej, fortov rabat o.l.) eller et privat grundareal (gårdhave, åben plads o.l).

Hvad er en restaurant

Ved restaurant forstås i denne sammenhæng alle spisesteder, caféer, kroer, barer, værtshuse og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Det er ikke afgørende, om der er mulighed for udskænkning af alkohol.

Hvad er afgørende for om restauranten kan etablere udeservering

Den, der ønsker at etablere udeservering, skal undersøge om:

 • Der er en lokalplan for området, hvor der er indskrevet bestemmelser omkring udeservering.
 • Virksomheden er omfattet af et gågaderegulativ eller andre typer regulativer, der omhandler bestemmelser for udendørs servering.
 • Etablering af det udendørs serveringsareal kræver byggetilladelse, her tænkes særligt på brandtekniske forhold.

I tilfælde af, at der er særlige regler for udeservering, hvor restaurationen er beliggende, skal disse følges.

Udeservering på offentligt vejareal

Ønsker virksomheden at etablere udeservering på et offentligt vejareal, fortov, p-plads eller lignende kræves Kommunalbestyrelsens tilladelse til at benytte det pågældende areal. Inden Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse, skal politiet give sit tilsagn.

En tommelfingerregel er, at der skal være min. 1,5 meter fra udeserveringsarealet til vejbanen.

Ansøgning om tilladelse til udeservering jf. en lokalplan eller til at råde over et offentligt vejareal mv

Ansøgning om tilladelse i henhold til en lokalplan, et gågaderegulativ eller lign, og til at råde over et offentligt vejareal, skal ske skriftligt til Teknisk afdeling. Ansøgningen skal bilægges en beskrivelse af den påtænkte aktivitet med beskrivelse af antal siddepladser samt kortbilag med angivelse af det areal, hvorpå udeserveringen foregår. Er der i lokalplanen stillet krav om et særligt udseende af udendørsmøbler m.v. skal oplysninger herom også medsendes.

Kræver etableringen en byggetilladelse, skal ansøgning herom fremsendes særskilt.

Ærø Kommune kan forlange, at ansøgning skal ske ved benyttelse af særskilt IT-system, som er offentligt tilgængeligt, via kommunens hjemmeside.

En tilladelse følger virksomheden og skal alene fornys, hvis der sker ændringer i benyttelsen. Bortfald af tilladelser sker i henhold til de betingelser, som fremgå af detaillovgivningen (vejloven, byggeloven og/eller planloven).

Regulering af støj i forbindelse med udeservering

For at forebygge, at restaurationer med udeservering giver anledning til støjgener for de omkringboende, har

Ærø Kommune fastsat nogle driftsvilkår for udeservering.

Følgende generelle retningslinjer gælder for udeservering i Ærø Kommune

 • Udeservering må kun foregå i tidsrummet kl. 8.00 – 23.00 fra søndag til torsdag og fra kl. 8.00 – 24.00 fredag-lørdag, samt dagen op til skæve helligdage.
 • Oprydning skal være gennemført senest 15 minutter herefter og må ikke give anledning til øget støj.
 • Der må ikke spilles musik i udeserveringsområdet efter kl. 22.00 fra søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag-lørdag, samt dagen op til skæve helligedage.
 • Døre og vinduer skal være lukkede såfremt, der forekommer musik eller anden støjende adfærd i restaurationen.
 • Personale og gæster må ikke optræde unødigt højlydt.
 • De fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes, se bilag 1.

Ønsker ud over dette (f.eks. ved afholdelse af byfester, festivaller o.l.) kræver ansøgning og tilladelse til det enkelte arrangement.

Hvis det kan ske uden væsentlige gener for de omboende, kan der tillades forlænget åbningstid indtil:

 • Kl. 24.00 søndag – torsdag
 • Kl. 01.00 natten efter fredage og lørdage, samt natten op til skæve helligdage.
 • Ligesom der kan tillades musik, performence eller lignende.

Ved vurdering heraf vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Restaurationens og udeserveringsområdets beliggenhed i forhold til boliger.
 • Om støjen fra udeserveringen vil overstige baggrundsstøjen i området væsentligt.
 • Udeserveringsområdets størrelse (antal siddepladser) og indretning.

Klager, påbud og forbud

Hvis virksomheden har alkoholbevilling, og der konstateres væsentlige gener for de omkringboende, dokumenteret gennem berettigede klager, kan politiet umiddelbart skride ind overfor forholdet.

Uanset om restaurationen har alkoholbevilling eller ej, har Ærø Kommune mulighed for at meddele påbud i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 42, hvis der konstateres væsentlige miljømæssige gener (herunder støjgener) fra udeserveringen. Et påbud kan f.eks. omhandle krav om udførelse af støjmålinger, gennemførelse af tiltag til at begrænse støj og lignende.

Kan generne ikke begrænses, kan Ærø Kommune udstede forbud mod udeservering, efter behørigt varsel herom.

Såfremt påbud og forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser ikke overholdes, kan overtrædelsen politianmeldes med krav om bødestraf.

Kompetence

Teknisk afdeling har kompetencen til at afgøre sager i henhold til nærværende retningslinjer, dog skal den gældende kompetenceplan iagttages for så vidt gælder tilladelser efter planloven, vejloven og byggeloven.

Ikrafttrædelse

Nærværende retningslinjer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Teknik-, miljø- og havneudvalget den 3. maj 2018.

Således taget til orientering af Bevillingsnævnet den 14. maj 2018.

 

Bilag 1

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder.

Beliggenhed Man - Fre kl. 07-18 
Lør kl.  07- 18
Man - Fre  kl. 18-22  
Lør kl.  14 - 22
Søn- og helligdag kl. 07 - 22 
Alle Dage
kl. 22 - 07
Erhvervs-
og industriområder
70 dB 70dB 70dB
Erhvervs-
og industriområder
med forbud mod
generende virsomheder
60dB 60dB 60dB
Områder blandet bolig-
og erhversbebyggede
centerområder ( bykerne)
55dB 45dB 40dB
Etageboligområder 50dB 45dB 40dB
Boligområder for åben
og lav boligbebyggelse
45dB 40dB 35dB
Sommerhusområder og
offentlig tilgængelige
rekreative områder
40dB 35dB 35dB

 

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om at grænseværdierne er en rettighed for virksomheder til at støje, eller om at de automatisk udgør en rettighed om at naboer til et trafikanlæg eller en virksomhed får det stille.