1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Præsentation af Ærø Natur- og Energiskole ved Steen Andersen.
 4. Vedligeholdelse af gadekær – status på 2018 (bilag vedhæftet). Orientering ved Knud Nielsen.
 5. 5.Retningslinjer for vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter er revideret (bilag vedhæftet). Orientering ved Knud Nielsen.
 6. 6.Orientering om arrangement i Medborgerhuset den 19. marts v. Jens Weiss og Bjarne Mahler Schou Orientering ved Knud Nielsen.
 7. 7.Landsplandirektiv for 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen – hvoraf Ærø er et af projekterne.
  Dansk Naturfredningsforening vil bede om en beskrivelse af det ønskede. Orientering ved Mette Groth Rasmussen.
 8. Boringsnære beskyttelsesområder:
  Øko-netværket ønsker følgende spørgsmål belyst: ”Bliver der på nuværende tidspunkt sprøjtet med pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder på Ærø - og hvilke lokale løsninger vil Ærø kommune i så fald iværksætte for at stoppe brugen af pesticider frem mod år 2022 (jvf. Tillægsaftale til pesticidstrategien januar 2019)?” (bilag vedhæftet). Orientering ved Kirsten Johansen.
 9. Dato for næste møde og valg af forening som skal give en præsentation.
 10. Eventuelt.
   

Fremmødte: Hanne La Boube (suppleant for Sanne K. Christensen), Steen Andersen, Ejgil Jensen, Søren Langkjær, Kaj Jørgensen, Kim Bang Jensen, Peter Hansted, Lars Ole Gjesing, Erik Teglbjerg, Jan Clausen, Christen Albert Christensen, Kirsten Johansen, Mette Groth Rasmussen og Kurt Nørmark.

Afbud: Thomas Albertsen, Sanne K. Christensen og Knud Nielsen.

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Ærø Natur- og Energiskole blev oprettet i 1989 af privatpersoner med støtte fra Ærøskøbing Kommune og daværende Fyns Amt.

Aktiviteter er i dag på lavt niveau. Der oppebæres indtægter fra salg af hæfter om Ærø produceret af ”Landsbytosserne”. Hvis nogle er interesseret i at skrive, er I velkomne til at kontakte Steen Andersen. Hæfterne bliver redigeret af professionelle inden de udgives.

Steen Andersen fortalte om foreningens virke op igennem årene.

Foreningens fremtid blev drøftet. I øjeblikket kører den på vågeblus. Efter de kommunale midler er blevet beskåret, har der ikke været så megen aktivitet.

Steen Andersen sender foreningens vedtægter til Kirsten Johansen.

Det Grønne Råd drøftede om der kunne være grundlag for en naturvejlederstilling.

Det grønne råd indstiller, at:

 • Steen Andersen taler med Allan Harsbo om hvad forventninger der kunne være til en naturvejleder. Steen Andersen melder tilbage til Kirsten Johansen.

 • Naturvejlederstillingen kunne tænkes ind i naturpolitikken.

 • Hanne La Boube, foreslår at der stillingen også sammentænkes med undervisning af øens børn på institutioner/skoler.

Ad. 4 Udsættes til næste møde.

Ad. 5 Udsættes til næste møde.

Ad. 6 Kim Bang Jensen orienterede om arrangementet.

Ad. 7 Mette Groth Rasmussen, Teknisk afdeling, orienterede om processen, op om hvorfor netop disse områder blev udvalgt, hvor langt man er i arbejdet og den videre proces, hvis det udpegede område udvælges. Indtil videre er der ikke nogen planer hvad man evt. vil bruge området til.

Dansk Naturfredningsforening har indgivet høringssvar.

Det blev pointeret at der er tale om beliggenhed i kystnærhedszonen og ikke indenfor strandbeskyttelseslinjerne i det pågældende planforslag til landsplandirektiv.

Landplandirektiv for udlæg og omlacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen blev også drøftet – dette er i høring indtil 20-5-9. Kommunen har fået tildelt 33 sommerhuse i Vitsø og 25 sommerhuse i Jørbæk. Da kommunen har fået mulighed for at søge udlagt flere sommerhusgrunde, vil man indkalde forslag fra borgerne på hvor disse kunne lægges.

Slides vedhæftes referatet.

Sommerhusområde høringen kan findes på kommunens hjemmeside. https://www.aeroekommune.dk/politik/offentlige-hoeringer-afgoerelser/hoering- af-forslag-til-landsplandirektiv ( LINKET ER IKKE LÆNGER AKTIVT )

Ad. 8. Kirsten Johansen orienterede om baggrunden for hvilke BNBO områder der er valgt på Ærø. BNBO’erne er beskrevet på kort på hjemmesiden. https://www.aeroekommune.dk/borger/vand-spildevand-og- badevand/drikkevand/vandvaerkernes-vandledninger-og-forsyningsomraader

 øjeblikket er der i forhold til tillægsaftalen ikke udmøntet en lovgivning eller modtaget en vejledning. Der igangsættes ikke noget, førend der som minimum foreligger en vejledning.

Bolden ligger heller ikke hos kommunen, men hos vandværkerne og landbruget. Solceller på beskyttelsesnære zoner blev drøftet.

Hanne La Boube - Øko-netværket spurgte ind til, om der må sprøjtes på BNBO områder. Det må der godt, undtagen på de 25 meter-beskyttelseszoner der ligger udenom boringerne.

Hanne La Boube - Øko-netværket spørger om ikke kommunerne har det endelige ansvar for vandkvalitet. Kommunen har det overordnede myndighedsansvar og fører tilsyn med vandværkerne.

Ad. 9 Næste møde bliver 16. september 2019 kl 15.00, hvor vi mødes på lossepladsen i Husmarken. Derefter går turen til Rådhuset, hvor resten af mødet holdes.

Christen Albert Christensen præsenterer Ærø Familielandbrug næste gang.

Ad. 10 Affaldssortering: Gavepapir skal i dagrenovation. Blanke bøger og reklamer kan gå i Pap og papircontaineren.

Jan Clausen orienterede om strandrensningsdagen på Drejet og Strandby havn. Der mødte ca. 55 mennesker op og det var en god dag. Det opleves, at der knap er så meget affald som tidligere på strandene.

Kirsten Johansen orienterede om naturpolitikken. Kommissorium er godkendt og torsdag i denne uge holder arbejdsgruppen møde. Arne Bruun fra Svendborg Kommune deltager sammen med Palle Kefer fra Ærø Kommune. Kirsten Johansen har trukket sig ud af arbejdet. Maja Johansen deltager også i møderne, da hun indsamler inputs til arbejdet med den nye kommuneplan. Der mangler en landmand i arbejdsgruppen, da Bent Nissen har trukket sig pga. manglende tid. Har nogen et bud på ny, hører Kirsten gerne herom.

Foreningen Norden har 100 års jubilæum. Kommunen vil sammen med foreningen gerne lave en event der markerer Foreningen Nordens jubilæum. Forslaget er en lund, hvor der plantes træer som findes i de nordiske lande. Kommunen stiller træer til rådighed, men mangler et sted til 15-20 træer.

Ejgil Jensen foreslog området ved Søby Mølle. Dette forslag arbejdes der videre med.

 

Slides til punkt 7

 

Deltagere: Ejgil Jensen, Jan Clausen, Lars Ole Gjesing, Kaj Jørgensen, Christen Alb. Christensen, Knud Nielsen, Søren Langkjær, Kirsten Johansen, Steen Andersen, Thomas Andersen, Erik Teglbjærg, Kurt Nørmark. Kim Bang Jensen, Susanne K. Christensen, Peter Hansted var med fra pkt. 5.

Afbud: Nils Ørum, Palle Kefer, Susanne C. Frederiksen.

Mødet startede på Rådhuset, og ikke som tidligere planlagt på lossepladsen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Præsentation Ærø familielandbrug v/ Christen Alb. Christensen.
 3. Status kommunale arealer til beplantning af blomster
  Jan Clausen, DN Ærø, har ønsket et punkt omkring status. Der har fra borgerside været rejst ønske om at man fra kommunens side fandt nogle arealer, hvor der kunne plantes blomster. Er der noget nyt på området? Helt konkret var der forslag om at stykket som kommunen har til salg til erhvervsgrunde - over XL, kunne omlægges til blomstereng.
 4. Drejskoven
  Jan Clausen, DN Ærø, har ønsket et punkt på omkring Drejskoven, hvor der er en nænsom skovning undervejs fra Naturstyrelsen. Der er meget naturpotentiale i Drejskoven. I og med at de mange fyrretræer der væltede i 99, i en vis udstrækning har fået lov t blive liggende. Det skabte og skaber levegrundlag for mange arter, der lever i skoven og dens nærhed, Gråsten Nor ligger lige på den anden side.
  Hvis det viser sig muligt, vil vi forsøge at få gjort området til et naturområde, i en eller anden form.
 5. Vejrabatter og grøftekanter
  Knud Nielsen har ønsket punkt på omkring vejrabatter og grøftekanter. Tidligere forslag fra mig om at indrette forårsslåningen efter hvornår vild kørvel blomstrer, mener jeg ikke vi har brug for. Det er noget som naturpolitikken kommer til at handle om.
 6. Status for nogle af de sjældne planterarter: Maj-gøgeurt, Engensian, Rødtop, Seglblad og Soløjealant Knud Nielsen har ønsket punktet på dagsorden, billeder vedhæftes særskilt.
 7. Status naturpolitik.
  Knud Nielsen orienterer om status på naturpolitikken.
 8. Næste møde
 9. Status for naturvejleder
 10. Eventuelt
   

Ad 1 Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen; Godkendelse af dagsorden, Præsentation af Ærø familielandbrug, Næste møde, Status for naturvejleder, Eventuelt.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2 Christen Alb. Christensen fortalte om Ærø familielandbrug og historien bag. I øjeblikket har de 14-15 medlemmer. Medlemstallet er desværre gået tilbage og der er ikke udsigt til at foreningen på sigt vil have medlemmer nok til at kunne opretholde en selvstændig enhed på Ærø.

Ad 3 Punktet blev drøftet, og pt. er der ingen konkrete planer i forhold til kommunale arealer. Begrebet natur blev også drøftet, da der er mange holdninger til hvad der er natur og hvordan arealer skal se ud.

Der var forskellige ideer til, hvor man kunne plante blomster/lade naturen ”passe sig selv”:

 • En del af plænen på rådhuset
 • Langs den nye cykelsti
 • Ved solfangeranlægsprojekter
 • Vildtstriber
 • Grøftekanter
 • Arealer ved f.eks. rensningsanlæg afgræsses af får
 • Man kan hjælpe naturen ved at så til med frø – det har Blomstrende Ærø ved Erik Teglbjærg god erfaring med
 • Man kan også lade et areal passe sig selv og så slå det en gang om året eller hver andet år, så vil det med tiden blive et godt engareal med de blomster, som hører til i den ærøske natur.

Grønt råd anbefaler sidstnævnte 2 metoder og der kan læses mere om dem på Blomstrende Ærøs hjemmeside http://www.blomstrendeærø.dk/

Med henblik på at stille kommunale arealer til rådighed, har kommunen desværre ikke personale og ressourcer til at passe blomstrende arealer. Men kommunen vil gerne støtte op om private initiativer. Derfor blev det aftalt at Ærø Kommune og blomstrende Ærø aftaler hvilke muligheder der kan være for et eventuelt samarbejde.

Ad 4 Naturstyrelsen er i øjeblikket på Ærø og rydder op i de statslige skove. Jan Clausen har været i kontakt med dem og der har været en positiv dialog. I forhold til Drejskoven vil de gerne lade nogle stammer ligge tilbage, når de fælder træer. Desuden udvælger de 5-6 træer, hvor de høvler barken af op i en 5 meters højde, således der bliver grobund for svampe, med tiden vil disse så vælte og danne grobund for mere liv i skovbunden.

Det Grønne Råd har forskellige holdninger til den måde at lave naturskov på.

Naturstyrelsen har også haft møde med Ærø Kommune. Der var også en positiv dialog på dette møde. Der blev bl.a. drøftet mulighed for mere skov og kobling af rekreative områder i naturen f.eks. muligheden for at etablere en naturlegeplads i Toftegårdsskoven.

Der blev spurgt til fremtiden for bygningen i Drejskoven. Bygningen er blevet foreningslokale for Rise Jagtforening.

Knud Nielsen oplyste at der var arealer, hvor skoven presser majgøgeurt og trevlekrone. Det blev aftalt at Knud Nielsen sender et kort over områderne til Kirsten Johansen.

Der blev spurgt til om den nye cykelsti kommer til at løbe langs Drejskoven. Det er planen at den eksisterende sti benyttes og der blev drøftet muligheden for at lave en kaffeplet eller lign. der.

Ad 5 Knud Nielsen orienterede om status og han synes det går fint i forhold til den plan der er lavet for vedligeholdelse af grøfter. 

Det Grønne Råd er generelt enig i, at det er godt der er en plan. Men der er flere, som ser muligheder for forbedringer. Dette drøftes i arbejdsgruppen for naturpolitik.

Der har været et læserbrev i avisen fra Ærø Plus omkring grøftekanter, som ikke rigtig tager højde for det arbejde der faktisk gøres. Derfor har Knud Nielsen forfattet et læserbrev til Fyns Amts Avis, som han læste op. Der var et par inputs fra deltagerne i Det Grønne Råd.

Det blev drøftet hvorledes jordbund har betydning for hvilke blomster og græsser der kommer i grøftekanten.

Der er et ønske om, at græsafklip fjernes fra grøftekanterne, hvilket affødte en drøftelse af om det reelt havde en betydning i vores rabatter, og om det affaldsproblem græs iblandet affald ville udgøre.

Ad 6 Knud Nielsen fortalte om status for nogle af de sjældne plantearter på Ærø.

 • Majgøgeurt – Ærø er det sted i Danmark hvor der er den største bestand. I Gråsten Nor har der i indeværende sæson anslået været 40.000, dette tal er mindre end de foregående år, men stadig flot.
 • Engensian – er sjælden, og findes kun 3 steder på Fyn. På Flyvepladsen har der været 100 – 120 blomster i år.
 • Rødtop – er dukket op igen i Gråsten Nor.
 • Seglblad – Findes ved Bregninge gl. teglværk, hvor der er en pæn bestand.
 • Soløjealant – Er talrige på Urehoved.
 • Strand mandstro – findes bla. ved Sjoen, Næbbet, Urehoved og Eriks hale. Billeder vedhæftes referatet.

Ad 7 Knud Nielsen orienterede om status. Arbejdsgruppen er nået rigtig langt i forhold til de områder, som blev nedskrevet i kommissoriet. Der er skrevet rigtig meget, og nu skal det redigeres sammen. Dette arbejder Sanne og Christina med. Deres forslag drøftes på næste møde i arbejdsgruppen, så ved man nogenlunde hvor man er i forhold til tidsplanen.

Ad 8 Det næste møde blev aftalt til den 17. marts 2020 kl. 15-17, med start på Lossepladsen. Ingen forening fremlægger på næste møde.

Ad 9 Kirsten Johansen oplyste, at der er lavet et budgetønske om en naturvejleder til budget 2020. Dette afventer budgetforhandlingerne.

Steen Andersen har endnu ikke kunne træffe Allan Harsboe, men har overvejet om naturvejlederens stilling evt. kunne kombineres med noget arboret-arbejde.

Ad 10 Kirsten Johansen oplyste, at træerne i Elmelunden på Ejnars sti er ved at være en størrelse, hvor de kan plantes ud til blivende steder.

Det er besluttet, at der ved Søby Mølle laves en lille nordisk plantage i samarbejde med foreningen Norden.

Bilag