Fremmødte: Knud Nielsen, Lars Ole Gjesing, Søren Langkjær, Christina Sommer, Carsten Schütter, Kaj Jørgensen, Eigil Jensen, Christen Albert Christensen, Thomas Albertsen, Erik Teglbjærg, Nils Ørum-Nielsen, Jan Clausen, Kim Bang, Peter Nordquist, Palle Kefer, Susanne C. Frederiksen, Kurt Nørmark, Kirsten Johansen.

Afbud: Sanne Krongaard Christensen, Steen Andersen.

1.Flyvepladsen, afvanding v/ Peter Nordenquist og Palle Kefer (ÆK)(bilag rapport Rambøll)

Palle gav en orientering om Rambølls rapport, herunder kort om de tiltag, som kommunen vil arbejde videre med. Han orienterede om høringsfrister og efterfølgende klagemuligheder.

Sagen sendes nu til Svendborg Kommune til myndighedsbehandling.

Lars Ole Gjesing udtrykte bekymring over, fuglelivets betingelser fylder meget lidt i den udarbejdede naturredegørelse.

2.Valg af formand

Knud Nielsen blev genvalgt.

3.Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

4.Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

5.Præsentation af Ærø Biavlerforening v/Erik Teglbjærg

Erik præsenterede Ærø Biavlerforening. Han er formand i foreningen som pt. har 12 aktive medlemmer.

Foreningen er medlem af Dansk biavlerforening.

Erik fortalte, om de udfordringer som biavlerforeningen oplever med en faldende bestand af bier og om nogle af årsagerne hertil.

6.Planer om udsåning af vilde blomster på små uopdyrkede arealer forskellige steder v/Erik Teglbjærg (ÆB)

Erik præsenterede foreningen ”Blomstrende Ærø”, som er en nystartet forening. Foreningen har pt. 30 medlemmer. Deres formål er, sammen med de lodsejere, der stiller deres jord til rådighed, at skabe nogle blomsterenge og arealer med blomster til gavn for dyre- og insektlivet. I øjeblikket arbejder de med at søge penge hos fonde til finansiering af indkøb af blomsterfrø.

Det blev spurgt til hvilke planter og blomster man ville så. Det er foreningens strategi, at der bliver tale om planter og blomster, som er naturligt hjemhørende i den vilde flora på Ærø og som kan forsyne bier og insekter med den nektar, som de har brug for. Umiddelbart kan det være vanskeligt at købe de rige frøblandinger, hvorfor foreningen opfordrer til indsamling og såning af frø indsamlet lokalt på Ærø.

Det grønne råd drøftede også muligheden for etablering af varige arealer, hvor man kunne nøjes med at tilså en gang.

7. Oversigt over en række interessante gadekær og forslag til vedligeholdelse af dem v/ Knud Nielsen (T&E)

På foranledning af Ærø Kommune har Knud gennemgået de ærøske gadekær i landsbyerne. Han præsenterede en oversigt med 12 forslag til, hvilke gadekær der kunne gøres noget ved. Oversigten er bilagt referatet.

Kommunen skal tage stilling til, hvilke af de 12 forslag der skal gøres noget ved, med udgangspunkt i det budget, der er til rådighed til opgaven.

Forslagene blev drøftet. Der blev bl.a. foreslået, at man kunne tage landsbyerne med i arbejdet med at oprense gadekærene, for at bistå Park og Vej med arbejdet. Der er dog en række miljømæssige hensyn at tage i forhold til oprensningen, som gør at man ikke kan overlade hele opgaven til de frivillige.

Overordnet betragtet vil der blive arbejdet på at beskære træer og buske, og rydde hvor det er nødvendigt, så der kommer lys til gadekærene, samtidig med at stensætningerne sikres.

8. DN Naturplejenetværkstræf 2018 den 26. – 27. maj i år. Orientering vedrørende græsslåning ved flyvepladsen og fjernelse af bevoksning ved Kæret Kragnæs Strandvej 10 i Kragnæs v/ Knud Nielsen (T&E)

Knud og Jan orienterede om DN’s træf på Ærø. Knud har foreslået DN ovenstående forslag til nogle naturplejende foranstaltninger. DN Ærø er arrangør og Jan gav en orientering om hvad man hidtil havde planlagt der skulle foregå på dagene. Der forventes at komme 30 medlemmer udefra + egne medlemmer fra Ærø.

9.Biodiversitet, Ærø v/ Christina Sommer (DN)

I en nyligt offentliggjort undersøgelse foretaget af Danmarks Naturfredning i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, er samtlige 98 danske kommuners biodiversitet blevet kortlagt ved at observere forekomsten af 30 udvalgte dyre- og plantearter.

I undersøgelsen lægger Ærø Kommune sig på en 68. plads

Hvilke konkrete tiltag har kommunen planlagt for at øge biodiversiteten på Ærø?

Flere kommuner har diskuteret og vedtaget en Naturpolitik, som bl.a. skal give anvisninger på hvordan der kan skabes sammenhæng mellem eksisterende naturområder - Har Ærø kommune planer om noget lignende?

Jan orienterede om punktet, DN vil gerne høre hvad Ærø Kommune har gjort sig af tanker i forhold til en naturpolitik.

Undersøgelsen og dens kriterier blev drøftet.

Kirsten orienterede om, at der ikke arbejdes ud fra en overordnet strategi, da der ikke har været et politisk ønske herom. For nuværende er energien lagt i arbejdet med det grønne danmarkskort og det arbejde Naturrådet har gang i p.t.

I forhold til at understøtte naturinitiativer vil Ærø Kommune satse på træplantning, da træer også bidrager til biodiversitet. På Ærø Kommunes affaldsanlæg er der plantet en del træer i efteråret, ligesom der rundt om erhvervsområdet ude ved Reberbanen skal laves et beplantningsbælte og en trampesti. Flere vejtræer indgår også i planlægningen. Det er desuden besluttet, at tilplante en strimmel byggegrund på Moseager med vilde blomster. Her anvendes dog nok traditionelle frøblandinger.

Det grønne råd anmodede Teknik-, miljø- og havneudvalget om at tage et punkt på dagsordenen til næste møde omkring formulering af en naturpolitik, der indeholder nogle kommunale hensigtserklæringer og overordnede planer for den natur, som er på Ærø.

10. Ærø Kommune har ansøgt Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinje på havne, og mellem by og havn. v/ Christina Sommer (DN)

Se mere via dette link  

Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen er at sikre, at arealerne nær kysten friholdes for indgreb/bebyggelse, der ændrer deres nuværende tilstand og anvendelse. Arealer, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, skal bevares så uberørt som muligt.Ærø Kommune vil stedvis ophæve strandbeskyttelseslinjen for bl.a "at binde byen og havnen tættere sammen"

Kan der så, i fremtiden, stedvist bygges helt ned til kysten/stranden? Eksempelvis:

 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger.
 • Opstille camping- eller skurvogne.
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte og vindmøller m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten.
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper.

I så fald:

Hvordan vil kommunen administrere en sådan ophævelse?

Hvordan vil kommunen sikre de kultur- og naturhistoriske værdier i de pågældende områder? Hvordan vil kommunen sikre de borgere der bor i de berørte områder, så de ikke mister deres herlighedsværdi?

Hvordan vil kommunen sikre at naturen og dyrelivet fortsat kan yngle og trives i de berørte områder?

Jan orienterede om punktet.

Kirsten orienterede om hvilke arealer det drejede sig om, det er Kirkegården i Marstal, en del af Bøssehage, nogle private haver på Kystvejen i Søby, Strandbyen havn og Kleven havn.

Inden længe kommer forslagene i uofficiel høring, hvor man kan komme med høringsforslag, hvorefter Kommunalbestyrelsen tager stilling til en ansøgning til staten.

Baggrunden for forslaget blev drøftet og DN erklærede sig kritiske overfor forslaget.

11.Naturpark ved Bregningemark/Gammelgård – Status? v/ Christina Sommer (DN)

Det har ikke været muligt for Kirsten at få en status. Hun melder ud til Grønt Råd, når der er en endelig afklaring.

12.Debat, hvad kommunen kan bidrage med til naturforbedringer i forbindelse med de igangværende projekter for kvælstofreduktion. v/ Lars Ole Gjesing (DOF).

Lars Ole præsenterede et oplæg omkring muligheder for relativt let at opnå naturforbedringer for fuglelivet i forbindelse med etablering af vådområder. Oplægget udsendes sammen med referat. DOF har også sendt en orientering til Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, som har været på februar-mødet som meddelelse.

Lars Ole anbefalede at besøge Nørre Broby, søen ved Valdemar slot og Nørreballe Nor ved Langeland, hvis man ville se områder hvor der var gjort tiltag.

Lars Ole spurgte ind til, hvor langt kommunen er med de igangværende projekter for kvælstofreduktion. Kirsten orienterede om, at rapporterne med forprojekterne er ved at være klar til at blive sendt til Naturstyrelsen, og at processen kører derfra. Det er ikke muligt at orientere om projekterne endnu, før de endelige rapporter kommer til politisk behandling.

Forstyrrelse af fuglelivet i og omkring Vitsø Nor blev drøftet. DN påpegede, at der er for meget trafik i området og vil gerne have nogle skilte op, som forbyder unødig kørsel i området.

DN påpegede desuden, at kommunens regulativ for brug af gaskanoner ikke tager hensyn til de forstyrrelser støjen medfører for fuglelivet.

13.Politik for anvendelse af sprøjtemidler på egne arealer, har Kommunen en sådan? v/ Lars Ole Gjesing (DOF).

Der er i Kommunen en politisk beslutning om, at der ikke sprøjtes på kommunale arealer. Park & Vej sprøjter dog mod bjørneklo.

14.Rotteproblemer v/ Thomas Albertsen (ÆM)

ÆM’s bekymring er, at rotterne tager æggene fra de jordrugende fugle. Der er massive rotteproblemer i vildtbælterne, da det foder som lægges ud til vildtet tiltrækker dem. Thomas spurgte til, hvad man kunne gøre for at forebygge disse problemer.

Susanne orienterede om den nye rottebekendtgørelse, hvor der er givet mulighed for at bekæmpe rotter i digerne. Der skal dog foretages en kildefastsættelse før man må bekæmpe rotterne. Før bekæmpelse med gift påbegyndes skal man have iværksat en giftfri bekæmpelse ved at sætte fælder ud i digerne. Er fælderne ikke tilstrækkelige til at bekæmperotterne må man sætte gift ud, men kun ved at lægge giften i giftkasser. Den må ikke lægges direkte i rottehullerne som førhen.

Så snart sneen er væk går Mortalin og Susanne i gang med den proces. Susanne opfordrede til at foretage anmeldelse af alle rotter i Rotteweb. Også dem man konstaterer ude i digerne.

15.Kort orientering om status vandløbsregulativ v/ Susanne C. Frederiksen (ÆK)

I øjeblikket er en proces i gang med revision af Kommunens vandløbsregulativer. Et fællesregulativ for alle de offentlige vandløb og et detailregulativ for Langemade og Tranderupafløbet kommer snart i høring. Derefter gennemgås resten af kommunens vandløbsregulativer i en periode indtil 2020, hvor det er planen, at der er opdaterede vandløbsregulativer for hele Ærø Kommune.

Carsten S. orienterede om Skydsbæk-projektet i Tværbymark. Projektet vedrører sig en mindre rørstrækning, der skal genåbnes og genslynges. Projektet skal politisk behandles inden det kan realiseres. Lodsejerne er positivt stemt for projektet og Havørred Fyn forventes at kunne give tilsagn til finansiering af 80% af udgifterne til projektet.

16.Status drikkevand v/ Kirsten Johansen (ÆK)

Problemerne er desværre ikke løst på nuværende tidspunkt.

Henover vinteren har der været taget kontakt til Miljøstyrelsen, som har anbefalet at kontakte vandværkernes foreninger for at få dem til at rejse problematikken i Drikkevandspanelet for at høre hvad man kan gøre. Det har imidlertid ikke affødt noget konkret at arbejde videre med.

Det er nu afklaret at kulfilteranlæg med overvejende sandsynlighed kan rense vandet for desphenyl- chloridazon.

Danske Vandværker er gået ind i sagen og har tilbudt at bistå de Ærøske vandværker med dels teknisk vejledning og dels administrativ bistand til en evt. ansøgning om renseløsninger.

Kulfilteranlæggene er en stor økonomisk investering for vandværkerne, og det er store anlæg, som bygningerne ikke nødvendigvis er bygget til at rumme. Det vil være mest hensigtsmæssigt om vandværkerne hver især, får udarbejdet en indvindingsstrategi for en kontrolleret indvinding, hvorfor der arbejdes med det p.t.

Vandværkerne udtager vandprøver til analysering hvert ½ år på alle boringer, så man kan holde øje med desphenyl-chloridazon udviklingen.

17.Næste møde

4. september 2018 kl. 14.00, med start hos Nils på Vesteraas.

På næste møde giver Knud en præsentation af Turist- og Erhvervsforeningen.

18.Eventuelt

Christina fra DN gjorde opmærksom på, at spildevandsplanen, som er i høring, er svær at finde på hjemmesiden. Høringen ligger i øjeblikket under ”nyhedsarkiv” på hjemmesiden – den lægges også ind på ”politik – offentlige høringer og afgørelser” på Kommunens hjemmeside.

Deltagere:

Knud Nielsen, Lars Ole Gjesing, Ejgil Jensen, Thomas Albertsen, Jan Clausen, Christen Albert Christensen, Søren Langkjær, Kaj Jørgensen, Sanne Krongaard Christensen, Cecilie Larsen, Peter Hansted, Kurt Nørmark, Kim Bang, Erik Teglbjærg, Kirsten Johansen, Dorit Fruergaard.

Referent: Anne Dorthe Albertsen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Præsentation af Turist- og Erhvervsforeningen v/ Knud Nielsen
 4. Orientering om Naturrådets arbejde v/ Dorit Fruergaard, Svendborg Kommune
 5. Orientering om proces for arbejdet med en naturpolitik v/ Kirsten Johansen.
 6. Ærø som klimakommune v/ Cecilie Larsen
  DN vil gerne høre om status og kommende tiltag.
 7. Handlinger, der imødekommer klimaforandringerne v/ Kirsten Johansen
  DN vil gerne høre om der er nogen handlingsplaner for fremtiden, der måske ikke er så langt borte, mht. til oversvømmelser fra større nedbørsmængder og vandstandsstigninger.
 8. Status for etablering af solcelleanlæg v/ Kirsten Johansen.
  DN vil gerne høre om planerne om at etablere solcelleanlæg på Ærø.
 9. Status vedr. drikkevand v/ Ejgil Jensen, Ærø Vandråd.
  Økonetværket vil gerne høre om status på forureningen af drikkevandet med desphenyl-chloridazon, og hvad gør man for at løse problemet.
 10. Status for vådområdeprojekter på Ærø v/ Kirsten Johansen
 11. Status på projekt for afvanding af flyvepladsen v/Kirsten Johansen
 12. Næste møde.
 13. Eventuelt.
   

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Knud Nielsen præsenterede Turist- og Erhvervsforeningen, som han er udpeget for.

Naturen er også en vigtig faktor for turismeerhvervet, og man samarbejder via Grønt råd med Kommunen om forskellige ting, f.eks. grøftekantsvedligeholdelse.

Det anbefales at abonnere på ugebrevet fra Turist- og Erhvervsforeningen.

Ad 4) Inga Blohm Thomas deltog i punktet, i det hun har repræsenteret Ærø Kommune i styregruppen.

Dorit Fruergaard præsenterede Fynsk naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Slides vedhæftes referatet.

Oplægget blev drøftet.

Grønt råd overvejer til næste møde, som er 6. november 2018, om de har bemærkninger, der skal med til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Grønt Danmarkskort indgår som en del af kommuneplanlægningen.

Uddybende materiale kan findes på dette link http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis- plangroendk.
 

Ad 5) Kirsten Johansen orienterede om de indledende overvejelser. Slides vedhæftes referatet.

Oplægget blev drøftet og der blev talt for og imod nedsættelse af en mindre arbejdsgruppe. Kommunalbestyrelsens beslutning om at inddrage 3 aktive landmænd i arbejdet blev ligeledes drøftet, i forhold til at sikre en ligelig repræsentation i en evt. mindre arbejdsgruppe.

De landmænd, der har givet tilsagn om at deltage i arbejdsgruppen var på mødetidspunktet Jesper Helstrup og Bent Nissen. Det grønne råd foreslog, at den sidste landmand skulle være økolog og efter mødet har Christian Thomsen Møller tilkendegivet, at han gerne vil deltage.

Det blev derudover besluttet, at:

 • de tre landmænd introduceres til opgaven på et særskilt møde med Knud Nielsen, Kirsten Johansen og Palle Kefer
 • alle medlemmer af det grønne råd inviteres til et opstartsmøde den 6. november 2018, sammen med de tre landmænd
 • mødets formål er at få beskrevet de opgaver, som ønskes omfattet af kommissoriet, herunder også få skitseret en tids- og procesplan
 • det på mødet drøftes, hvordan det videre arbejde skal pågå, når kommissoriet er politisk godkendt.

Links til inspiration for naturpolitikker www.kommuneplan2017.nyborg.dk/download/naturpolitik.pdf Dette link er ikke længere aktuelt

www.holstebro.dk/naturpolitik

https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Mose,-hede-og-andre-arealer/Naturpolitik

https://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/naturpolitikken

Links til miljøgis. http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk.

Ad 6) Cecilie Larsen orienterede om status og de tiltag Ærø Kommune gør som Klimakommune – slides vedhæftes referatet.

Oplægget blev drøftet.

Man kan finde mere om kommunens arbejde på denne facebookside ”Den bæredygtige energiØ Ærø” og på Kommunens hjemmeside https://www.aeroekommune.dk/borger/energi-natur-miljoe-klima/baeredygtig- energi

Ad 7) Kirsten Johansen orienterede om de planer som er udarbejdet i forhold til direkte eller indirekte imødekommelse af klimaforandringer. Undersøgelserne i klimatilpasningsplan 2013 var baseret på de økonomiske risici ved havvandsstigning. Enkelte projekter, der har afledte effekter for så vidt angår håndtering af nedbørsmængder, blev fremhævet. Slides vedhæftes referatet.

Emnet blev drøftet.

Ad 8) Kirsten Johansen orienterede om processen i forbindelse med etablering af solcelleanlæg for 2 områder på Ærø. Det ene ved Tranderup Nørremark og det andet ved Thorup.

Slides vedhæftes referatet.

Status er, at Ærø Kommune afventer Better Energy. Der foreligger ingen tidshorisont på projekterne.
 

Ad 9) Ejgil Jensen orienterede om status på desphenyl-chloridazon (DC).

I efteråret 2017 blev det fundet DC stort set i alle områder på Ærø. Sidst i november 2017 kunne man dog levere vand under grænseværdierne efter lukning af boringer og ved at blande sig ud af problemet.

Vandværkerne forsøgte, efter råd fra Danske Vandværker m.fl., at ændre indvindingsstrategi så der blev indvundet mindre men mere jævnt fra de enkelte boringer. Prøveperioden forløb i 3 måneder med måling af boringerne hele døgnet. Forsøget havde desværre ingen effekt og derfor gik man tilbage til hidtidig praksis.

Vandværkerne følger en prøvetagningsplan for alle boringer, og får 2 gange om året (april og oktober) analyseret for DC på alle boringer.

I løbet af året er der kommet yderligere krav om at måle andre pesticider i vandet. Det drejer sig om DMS (dimethylsulfamid) og 1,2,4-triazol.

I Marstal by er der fundet DMS over grænseværdien i 3 ud af 6 boringer. Der er ikke fundet DMS i resten af de ærøske boringer. Marstal vandværk blander vandet fra deres boringer for at bringe DMS under grænseværdien, da kulfilteret ikke kan rense for DMS.

Der er ikke fundet spor af 1,2,4-triazol i nogle af de ærøske boringer. Vandværkerne følger situationen nøje.

Analyserapporter kan ses på de enkelte vandværkers hjemmesider.

Ad 10) Kirsten Johansen orienterede om vådområdeprojekterne på Ærø.

Resultatet af forundersøgelserne vedr. vådområdeindsatsen i 2017 resulterede i at 5 ud af 8 områder foreslås søgt realiseret. Slides vedhæftes referatet.

Ad 11) Kirsten Johansen orienterede om forsøget med at etablere en enkelt pumpestation, med henblik på at vurdere effekt og påvirkning af miljøet. Slides vedhæftes referat.

Ad 12) Afholdes tirsdag den 6. november 2018 kl. 15.00-17.30 på Rådhuset.

Ad 13) Intet.

Deltagere: Sanne Christensen, Jesper Helstrup, Lars Ole Gjessing, Peter Hansted, Kaj Jørgensen, Eigil Jensen, Erik Teglbjærg, Christen Albert Christensen, Kim Bang Jensen, Steen Andersen, Christian Thomsen Møller, Christina Nyborg, Palle Kefer, Kirsten Johansen.

1. Godkendelse af referat

2. Naturpolitik

I punktet deltager også Jesper Helstrup, Bent Nissen og Christian Thomsen Møller.

 • Formålet med punktet er at få beskrevet de opgaver, som ønskes omfattet af kommissoriet, herunder også at få skitseret en tids- og procesplan
 • Samt et det drøftes, hvordan det videre arbejde skal pågå, når kommissoriet er politisk godkendt.

3. Grønt råds bemærkninger til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen Grønt Danmarkskort, som indgår som en del af kommuneplanlægningen. Jf. drøftelse på sidste møde.

4. Næste møde, samt valg af forening der skal lave en præsentation.

5. Eventuelt.

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Bilag til kommissorium, som var udsendt med dagsordenen, blev gennemgået.

 • Organisering: Der var enighed om følgende medlemmer til arbejdsgruppen som fremadrettet skal arbejde med naturpolitikken: Knud Nielsen, Christina Nyborg, Sanne Christensen, Kim Bang, Lars Ole Gjessing, Christian Thomsen Møller, Jesper Helstrup, Bent Nissen.
 • Forslag til indsatsområder: Der blev lavet en brain-storm, hvor alle bød ind med stikord til indsatsområder. Disse blev noteret og Knud Nielsen, Palle Kefer og Kirsten Johansen vil ud fra stikordene lave forslag til overskrifter på indsatsområder. Det tilpassede kommissorium forelægges Grønt råd, Christian Thomsen Møller, Jesper Helstrup og Bent Nissen på mødet den 11/12-18.

Ad 3 Punktet udskydes til næste ordinære møde, hvor der holdes et minioplæg af Kirsten Johansen.

Ad 4 Steen Andersen giver en præsentation af Ærø Natur- og Energiskole på mødet den 26. februar 2019.

Der blev aftalt 2 nye mødedatoer

 • Tirsdag, den 11. december 2018 kl. 14.00. På dette møde drøftes kun kommissoriet til Naturpolitik. Udover det Grønne råd, deltager Christian Thomsen Møller, Jesper Helstrup, Bent Nissen også i dette møde.
 • Tirsdag, den 26. februar 2019 kl. 15.00, hvor der afholdes ordinært møde i Grønt råd.

Ad 5 Intet.

Ref: ADA