Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Valg af formand.

4. Idéer til Natur- og Vandplaner.

5. Eventuelt

Deltagere: Knud Nielsen, Carsten Kjær Jensen, Lars Ole Gjesing, Ole Wej Pedersen, Jens Toft Madsen, Chr. Alb. Christensen, Søren Herreborg, Eigil Jensen, Kim Bang Jensen, Kirsten Johansen og Terkel Broe Christensen.

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Jens Toft Madsen blev enstemmigt valgt til formand. Lars Ole Gjesing til næstformand.

Ad. 4. Idéfasen er afsluttet, men idéerne kan inspirere til kommunernes fremtidige arbejde i forb. med effektuering af planerne og naturprojekter i øvrigt.

Jens Toft Madsen omdelte en artikel fra landbrugsavisen ”Kød med god klima- og natursamvittighed” og fortalte om sit eget arbejde med Galloway-kvæg til afgræsning.

Konklusionen var, at der er flere små besætninger rundt om på øen, som allerede anvendes til naturpleje og der er kendskab til flere, som har lyst til at anskaffe sig dyr til formålet. Der er et behov for dyrene, da afgræsning er en væsentlig faktor for at lykkes med naturplejen.

Lars Ole Gjesing havde fra et ornitologisk perspektiv fokus på norene, særligt Gråsten nor, men henblik på at fremme naturvenlig drift.

Knud Nielsen kunne berette om nogle af de beskyttede planter, herunder engensian, gøgeurt og tusindgylden som man kunne finde på Ærø og om, at man med forholdsvis enkle midler kunne sikre den eksisterende bestand. Bl.a. ved skånsom slåning af arealerne og opsamling af klippet.

Der var i den forbindelse også fokus på grøftekanter og at man kunne få udarbejdet en liste over hvor og hvornår de skulle slås for at tilgodese forskellige plantetyper.

Der henvises til en artikel herom i Teknik & Miljø. Artiklen eftersendes rådets medlemmer, når den er fremskaffet.

Carsten K. Jensen havde før mødet rundsendt materiale om privat skovrejsning med løbende kommunal godkendelse. Metoden er bl.a. benyttet i Vejle Kommune med succes og værd at overveje på Ærø. Kræver, at potentielle skovejere gøres bekendt med muligheden.

Kim Bang gennemgik nogle af de projekter sportsfiskerne havde haft gang i omkring vandløbsforbedringer med henblik på udsætning af ørreder. Foreslog fokus på retablering af stenrev udfor kysterne, af hensyn til bl.a. torsken. Foreslog ligeledes genplantning af popler rundt om på øen, så et af de gamle karakteristika genskabes.

Ad. 5. Der gennemføres en lille studietur, tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 16.00. Formålet er at komme rundt og se nogle af de lokaliteter, som har været omtalt.

Næste møde i grønt råd er tirsdag d. 2. september 2008 kl. 16.00   

Mødested: Ærø Flyveplads P-plads. Efterfølgende møde på Rådhuset i Ærøskøbing.                      

Dagsorden:

1. Orientering om de særlige naturforhold omkring flyvepladsen og i Gråsten Nor v. Knud Nielsen.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

4. Pasning af vejrabatter og grøftekanter.

5. Skovrejsning på Ærø.

6. Evt.

Deltagere: Knud Nielsen, Carsten Kjær Jensen, Ole Wej Petersen, Chr. Alb. Christensen, Søren Herreborg, Eigil Jensen, Kim Bang Jensen, Hanne La Boube, Jan Clausen, Kirsten Johansen og Kurt Nørmark.

Ad. 1. Knud Nielsen foreviste arealet ved flyvepladsen, som efter hans opfattelse er det areal på Ærø, der har størst botanisk interesse. Desværre var der ingen eng-ensian, trods korrekt pleje af arealet i 2008.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Knud Nielsen fortalte lidt om turistforeningens ønske om, at der var mere fokus på at få blomstrende grøftekanter i stedet for græs. Der var generelt god vedligehold langs de små veje, hvorimod kanterne langs de store veje blev barberet for tidligt eller for rigeligt. Anbefalingen lød på slåning midt i juni.

Ole Wej gjorde opmærksom på, at der jo også skulle tages færdselsmæssige hensyn.

Kurt Nørmark oplyste, at hans afdeling arbejder efter Fyns Amts ydelsesbeskrivelse fra 1999. Dokumentet vedhæftes referatet.

En KTC-undersøgelse har underbygget tanken om at forsinke forårsslåningen jf. Knud Nielsen.

Kim Bang mente, at der kan være strækninger, man bør være særlig opmærksomme på. Langs hans grund i Tivoli, langs Drejet og rundt om Rise Kirke. Det er også derfor han har lavet et forslag til en lille folder, der henleder folks opmærksomhed på de små perler, der er rundt omkring. Kommunen bør udnytte de ressourcer der ligger og gøre dem til en del af de karakteristika vi gerne vil sælge os selv på. Jan Clausen tilsluttede sig, at slåningen måske skal varieres lidt mere.

Kurt Nørmark mente, at der var mulighed for at tage særlige hensyn – enkelte steder - da hele græsslåningsperioden strakte sig over en måneds tid eller mere. Hvis afklip skal fjernes fra arealerne bliver det derimod en mere ressourcekrævende opgave.

Konklusionen blev, at Knud Nielsen, Kim Bang og Jan Clausen sætter sig sammen og kommer med et forslag til indsatsområder, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Gerne med oplysning om plantearter og hvilken indsats der skal ydes de enkelte steder. Oplægget sendes til Kurt Nørmark.

Ad. 5. Carsten Kjær Jensen er fremkommet med et forslag til skovrejsning efter den såkaldte ”Vejle-model”, hvor kommunen løbende tilskynder til og imødekommer ønsker om skovrejsning.

Ole Wej oplyste, at det vil blive indarbejdet i kommuneplanen, som skal være færdig ved udgangen af 2009. Evt. ved, at man udpeger områder, hvor skovrejsning er uønsket og i planens prosadel redegør for, at alle forslag om skovrejsning, udenfor de områder, er ønsket. Især, hvis det kan bidrage til at beskytte grundvandsressourcerne.

Carsten Kjær Jensen redegjorde lidt for tilskudsmulighederne, men oplyste også, at forudsætningerne skifter hurtigt. Skovrejsning skal være lystbetonet og betragtes som en langsigtet investering.

Konklusionen blev, at kommunen skal animere til skovrejsning og skele til ”Vejle-modellen” i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Ad. 6. Gadekæret i Voderup er stærkt næringsbelastet i år. Opfordring til administrationen om at undersøge, hvorfor.

Hanne La Boube ser gerne større fokus på sprøjtefrie randzoner omkring boringerne. Kirsten Johansen oplyste, at det vil blive et emne i forbindelse med den indsatsplan, der skal vedtages næste år.

Næste møde blev fastsat til torsdag d. 26. februar kl. 16.00.