Referat af 1. møde i Grønt Råd, Ærø Kommune, d. 11. december 2007 på Ærø Rådhus.

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Præsentation af deltagerne
  • Vedtagelse af forretningsorden
  • Valg af formand
  • Aktuelt omkring idéfasen for vand- og naturplaner v. Svendborg Kommune
  • Fastsættelse af mødedatoer for 2008
  • Emner til kommende møder
  • Eventuelt

ad. 1. Christian Albertsen, næstformand i teknik- og havneudvalget bød vel­kommen.

ad. 2. Deltagerne i mødet gav en kort præsentation af sig selv.

På mødet deltog: Jesper Esbensen, Knud Nielsen, Carsten Kjær Jensen, Lars Ole Gjesing, Christian Albertsen, Jens Toft Madsen, Chr. Alb. Christensen, P.E.Hybschmann, Kirsten Johansen, Søren Herreborg og Terkel Broe Christen­sen.

Oversigt over medlemmerne af det grønne råd vedlægges som bilag 1.

ad. 3. Forretningsorden blev godkendt med flg. ændringer:

Ordene ”kan” og ”skal” fjernes fra kommissoriet under pkt. 6, 1. og 2. afsnit.

Erstattes med andre ord. Tilrettet kommissorium vedlægges som bilag 2.

ad. 4. Formandsvalget udskydes til næste møde, da der på dagens møde del­tog mange suppleanter. Christian Albertsen fastslog, at formanden ikke bør være en kommunalpolitiker, da det ikke anses for at være i tråd med tankerne omkring etableringen af det grønne råd.

ad. 5. Terkel Broe Christensen fra Svendborg Kommune gennemgik baggrun­den for arbejdet med Vand- og Naturplaner og skitserede, hvad det ville kunne medføre af forpligtigelser for kommunerne.

Idéfasen løber frem til 22. december 2007 og alle organisationer såvel som privatpersoner opfordres til at indtaste ideer på www.vandognatur.dk hvor man i øvrigt også kan læse meget andet om vand- og naturplanlægningen.

Kirsten Johansen skitserede kort de ideer som administration i Ærø kommune havde fremsendt til kommunalbestyrelsen og som skulle behandles på kommunalbestyrelsens møde d. 12. december 2008
Idéerne vedlægges som bilag 3.

Gråsten Nor og Vitså Nor er ikke en del af idégrundlaget på nuværende tids­punkt.

Slides fra Terkels indlæg vedlægges som bilag 4.

ad. 6. Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00. Det blev aftalt, at man på mødet bl.a. skulle arbejde videre med, at få deltagernes idéer med i et idékatalog til politikerne og administrationen.

ad. 7. Af øvrige emner til kommende møder blev nævnt:

- Indsatsplanlægning for vandforsyningen i Ærø Kommune.

- Handleplan for vand- og naturplaner.

- Videreførelse af idéfasen.

- Ændret praksis omkring rabatslåning, af hensyn til floraen.

ad. 8. Der blev spurgt til samarbejdet mellem Svendborg og Ærø på naturom­rådet. Enighed imellem administrationerne om, at samarbejdet var kommet godt fra start. Man var ved at ansætte to mand mere i Svendborg og miljøet i afdelingen var godt og entusiastisk, hvilket også gerne skulle blive til gavn for Ærø. Der var dog stadig en række praktiske problemer, affødt af strukturre­formen, som man skulle have styr på, men der er en forventning om at kadencen øges i 2008