Grønt råd- Ærø kommune

FORRETNINGSORDEN.

1. Formål

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal hovedsagelig be­skæftige sig med emner inden for natur og miljø, friluftsliv, turisme og plan­lægning i det åbne land.

Rådet er et forum, som kan anvendes til dialog og debat om beskyttelsen, be­nyttelse og udviklingen af kommunens natur og miljø.

Rådets anbefalinger indgår i kommunens beslutningsgrundlag.

2. Sammensætning og kompetence.

Det grønne råd nedsættes af Ærø Kommune, og sammensættes med repræ­sentanter fra lokale organisationer, en repræsentant for kommunens Teknik-og Havneudvalg samt forvaltningen i såvel Ærø som Svendborg Kommune, un­der henvisning til det forpligtende samarbejde på natur- og miljøområdet.

Repræsentanterne vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Det grønne råd består af:

Et medlem fra Erhvervs-, teknik- og Havneudvalget.

En repræsentant for hver af de følgende organisationer:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • De fynske landboforeninger
 • Dansk ornitologisk forening
 • Ærø Sportsfiskerforening
 • Ærø Vandråd
 • Ærø Natur- og Energiskole
 • Ærø Erhvervs- og Turistforening
 • Marstal Jagtforening
 • Vestærø jagtforening
 • Rise Jagtforening
 • Økonetværk
 • Ærø Biavlerforening

De enkelte interessegrupper udpeger en repræsentant og en suppleant i over­ensstemmelse med gruppens love og regler.

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd. Genvalg kan finde sted. Hvis forbindelsen til den interessegruppe medlemmet repræ­senterer, bliver afbrudt, udtræder medlemmet.

Rådet tildeles ingen beslutningskompetence, men medlemmerne har krav på, at få deres meningstilkendegivelser ført til referat.

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner.

3. Møder.

Rådet holder 2 møder om året. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter behov. Hvis mindst 5 medlemmer fremsætter forslag herom, skal der indkaldes til møde i rådet. Såfremt der ikke er sager til dagsordnen, aflyses mødet. Mø­derne indkaldes af sekretariatet med min. 14 dages varsel.

På årets sidste møde fastlægges mødetidspunkter for det følgende år. Møde­tidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.

Møderne skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde
Behandling af dagsordenpunkter

Eventuel

Punkter til dagsordnen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

4. Sekretariat.

Teknisk Afdeling yder sekretærbistand.

5. Referat.

Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelse af dags­ordner og referater til medlemmerne. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet. Udsendes og lægges på kommunens hjemmeside.

6. Kommissorium.

Det grønne råd i Ærø Kommune er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration, herunder administrationen i Svendborg Kommune, om spørgsmål vedrørende natur, miljø, planlægning i det åbne land. Rådet opbygges og anvendes som rådgi­vende organ, og inddrages i kommunens arbejde inden for natur, miljø og fy­sisk planlægning.

Det grønne råd danner rammen for en positiv dialog og sikre organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Emner, der kan behandles af det grønne råd:

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Naturgenopretning
 • Vand- og naturplanlægning
 • Grønne partnerskaber
 • Agenda 21 arbejde
 • Kommuneplan og planlægning i det åbne land
 • Pleje af § 3 områder
 • Skovrejsning
 • Formidling af adgang til naturen
 • Friluftsliv

Herudover kan rådet beskæftige sig med andre emner vedrørende administra­tion af naturbeskyttelsesloven og andre emner, der berører benyttelse og be­skyttelse i det åbne land.